Lantbruk

Del av Stutt 115:1

Utgångspris

685 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 15 aug, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,0 ha
Betesmark
0,9 ha
Skogsmark
26,2 ha
Myr/kärr/mosse
1,8 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 318 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

DEL AV MORA STUTT 115:1

Om fastigheten

Skogsegendom utanför Venjan om ca 29 ha varav ca 26 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2300 m³sk. Egendomens medelbonitet är uppskattad till 4,1 m³sk per ha och år. Del i Venjans Besparingsskog som lämnar bidrag till skogsvård som markberedning och plantkostnad. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde om ca 23 200 ha.

Utgångspris: 685 000 SEK
Försäljningssätt: Anbud senast 2019-08-15 kl 14:00, ​

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättad 2018 av skogsfirma Per Rapp. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 29 ha varav 26,2 är klassad som produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2318 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 4,1 m³sk /ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på skiftet enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Skiftet har jakträtt inom Venjans viltvårdsområde som omfattar ca 23 000 ha som i sin tur ingår i Venjans älgskötselområde. Kontaktperson är Jonas Jonsson, 070-3804701.

Fiske

Fiskerätt inom Norra Venjans fiskevårdsområde mer info om fisket i Venjan finns att läsa på https://sites.google.com/site/venjanfiske/

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Tillträde

När förättningen vunnit lagakraft. En förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbildning

Egendomen säljes genom avstyckning. Köparen ansöker om avstyckning i samband med köpet. Alternativt att köpare ansöker om fastighetsreglering till av köparen befintlig fastighet i området. Köpare står i båda fallen för förrättningskostnaden.

Fastighetsbeskrivning

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter