Lantbruk

Dubbla gårdscentrum och ca 300 ha mark – Etelhem

Högstbjudande

26 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
298,1 ha
Skogsmark
147,7 ha
Skogsimpediment
39,5 ha
Åkermark
100,0 ha
Betesmark
5,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,6 ha
Övrigmark
5,3 ha
Virkesförråd
17 468 m3sk
Boyta
131 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gotland Etelhem Nygårds 2:1 med flera. Totalt 17 fastigheter

Adress

Etelhem Nygårds 516 623 74 Stånga

Om fastigheten

Mycket fin, modern och välutvecklad gård med dubbla gårdscentrum bara några hundra meter från varandra. Gården är i full drift i form av nötköttsproduktion med omkring 460 djur. Lösdriftsladugård från år 2007 med 300 kalla lösdriftsplatser och en byggnadsyta om 2 300 m². Här finns dubbla solcellsanläggningar med högsta tillåtna kapacitet. Prima åkermark om ca 100 ha där det bland annat odlas spannmål och majs med god avkastning. Skogsmark om 147,7 ha produktiv skog och 39,5 ha impediment. 3 vackra ängen som betas av gårdens tackor. Gedigen mangårdsbyggnad i kalksten som sannolikt har anor från 1600-talet. Säljaren kan eventuellt tänka sig att behålla stora delar av skogen och diskutera ett upplägg kring detta.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad Nygårds 2:1

Trevlig mangårdsbyggnad i 2-plan samt oinredd vind. Sannolikt uppfördes bostaden under 1600-talet med påbyggnad under 1700-talet enligt ägaren. Stomme av sten, putsad fasad, tak av tegel samt fönster med 2-glas. Totalrenovering/ombyggnad år 1982-1983 med bland annat ny gjuten platta, isolering, dränering, indragning av vatten samt nytt tak. Bostaden värms via kulvert med vattenburen värme genom flispanna från Arimax. Eget vatten från borrade brunnar (en till bostad och en till ladugård) samt eget avlopp i form av 3-kammarbrunn med infiltration, ny anläggning. Fastigheten är fiberansluten.

Bostaden inrymmer 5 rum och kök. Duschrum i kakel/klinker med golvvärme på båda planen. I tillbyggnaden inryms groventré, tvättstuga och duschrum. Vidare kommer man till det rymliga, påkostade och fint renoverade köket (drygt 5 år sen). Från köket vidare till hallen med finentré och trappa till övervåningen. Kontorsrum där det innan ombyggnaden var kök. Vardagsrum med fungerande kakelugn. Övervåning rymmer utöver duschrummet hall med kakelugn och trappa till vinden, 2 st sovrum samt en vacker sal (idag gästrum) med kakelugn. Vinden är oinredd och nyttjas till förvaring.

Rejäl trädgårdstomt med trevlig inramning och asfalterad väg. Fint fristående uterum med öppen spis (ej godkänd). Här finns även en inredd, isolerad och
elansluten friggebod i trä under tak av tegel.

Flygel Nygårds 2:1

Rejäl flygel i 1,5-plan uppförd i sten med putsad fasad under tak av tegel. Före detta pannrum samt gott om förrådsutrymmen, tidigare drängkammare. Här finns även en bakugn som används årligen till jul.

Nya ladugården Nygårds 2:1

Nya ladugården från år 2007 med 300 kalla lösdriftsplatser för nötköttsproduktion. Helautomatisk utgödsling och moderna rationella lösningar. Betongelement, stålkonstruktion samt tak av plåt och takventilation. På taket sitter en solcellsanläggning om 300 m² proportionerat för 43,5 kW. Nygårds 2:1
förbrukade under 2017 34 956 kWh och producerade 31 866 kWh. Maskinrum och kontor som är fiberanslutet. Byggnadsyta om ca 2 300 m². Utanför ladugården finns det ett blandkök/gårdslager. Tre gödselbrunnar med en total kapacitet om 3000 m³. Gårdsplanen är till stor del asfalterad, totalt omkring 2000 m² asfalt vilket underlättar renhållningen.

Gamla ladugården Nygårds 2:1

Gamla ladugården rymmer djurstall med omkring 100 platser. Spaltboxar och datoriserad fodervagn. I byggnaden finns det bland annat en spannmålsanläggning med varmluftstork. Kapacitet om 60 ton, används ej idag. Här finns även en sprutbod, ett elverk som kan driva hela gården samt ett virkesförråd/garage. Byggnad i trä under tak av eternit/plåt.

Lilla ladugården Nygårds 2:1

Lilla ladugården som uppfördes år 2000. Ca 500 m² byggyta. Stomme av trä, gjutet golv och tak av cementskivor. Ströbädd. Här huserar såväl nöt som tackor.

Stolplada Nygårds 2:1

Öppen stolplada/gårdslager i stålkonstruktion där tak och väggar är klädda i plåt samt gjutet golv. Åtta fack och totalt omkring 400 m².

Verkstad m.m. Nygårds 2:1

Uppvärmd verkstad om drygt 100 m². Här finns flispannan som har överkapacitet och är anpassad för att även kunna värma flygeln vid framtida behov. Den
årliga förbrukning har legat på omkring 130 kubik. Från verkstaden kommer man vidare till den gamla verkstaden som även den kan värmas. Här finns dessutom snickarbod, förrådsutrymmen samt garage. Vidbyggt finns en carport för 2 bilar samt hundgård.

Mangårdsbyggnad Nygårds 1:9

1,5-planvilla från år 1953 med stomme av ytong, putsad fasad samt tak av tegel. Boarea om 160 m² fördelat på 7 rum och kök. Bottenvåning med farstu, WC-rum, kök renoverat tidigt 1990-tal, finentré, kontor, vardagsrum med öppen spis samt sal. Övervåning med hall, badrum och 4 st sovrum. Källare med pannrum, matkällare, tvättstuga, förråd och duschrum. Vattenburen värme genom ny luftvattenvärmepump. Egen borrad brunn med ny vattenrening/filter samt avlopp genom 3-kammarbrunn med infiltration. Avloppsanläggningen ligger på grannfastigheten Etelhem Nygårds 1:41 och delas mellan fastigheterna genom servitut och gemensamhetsanläggning. Fastigheten är fiberansluten. Denna bostad är uthyrd.

Trevlig uppväxt trädgårdstomt där det finns ett litet fristående uterum.
Hundgård.

Maskinhall Nygårds 1:9

Maskinhall från år 1976. Byggnadsyta ca 240 m². Av trä under plåttak, gjutet golv.

Lada Nygårds 1:9

Lada från år 2003. Ca 480 m². Stomme av trä/stål med tak av plåt och grusat golv.

Snickarbod/garage m.m. Nygårds 1:9

Snickarbod i trä under plåttak.
Garage i trä under plåttak.
Äldre magasinsbyggnad i trä under tak av eternit.

Ladugård Nygårds 1:9

Före detta svinhus. Ombyggt till mottagningsstall för kalvar. 6 boxar godkända för 20 kalvar i vardera, men 10 i varje är att föredra enligt ägaren. Kalvarna matas genom ammor från Alma. Ströbädd. När kalvarna vuxit till sig flyttas de till större boxar i byggnaden. Här finns även ett stort förrådsutrymme om ca 460 m² som tidigare använts till svinproduktion men som nu gjorts om och golvet har gjutits i. I byggnaden om totalt drygt 1 100 m² finns även kontor (med nätverkskabel från bostaden) och foderrum. På taket sitter en nyinstallerad solcellsanläggning proportionerat för 24 kW. Nygårds 1:9 förbrukade 40 140 kWh under 2017. Solcellsanläggningen togs i drift så sent under året så produktionen redovisas ej.

Åkermark

Totalt 97,8 ha åker enligt SAM-ansökan 2017, varav omkring 25 ha myr och resten fastmark. Enligt ägarens uppgifter är det omkring 100 ha åker. Många fina skiften med riktigt bra åkermark och god avkastning.

Betesmark

7,18 ha betesmark med gårdsstöd och 8,58 ha betesmark som inte ger gårdsstöd. Gårdens 3 ängen betas.

Skogsuppgifter

Skogsmark om 147,7 ha enligt skogsbruksplan från Mellanskog upprättad 2018-01-18. Produktionsförmågan är något under snittet på Gotland med en medelbonitet om 2,9 m³sk/ha. Virkesförråd om 17 468 m³sk vilket ger ett medelförråd om ca 118 m³sk/ha. Ojämn åldersfördelning med mycket gammal skog och mycket yngre gallringsskog. 7 588 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

12,4 % är föreslaget för naturvård. I huvudsak är det avdelning 26 om 16,1 ha med nyckelbiotoper och ett naturvårdsavtal som löper till och med 2051-03-15. Skötsel sker i samråd med Länsstyrelsen. Området blev år 2004 Natura 2000-område. Även avdelning 38 & 42 om 1 respektive 1,2 ha omfattas av nyckelbiotoper. Totalt 18,3 ha med höga naturvärden som begränsar brukandet, där det finns ett virkesförråd om 2 481 m³.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande sökt areal i EU-ansökan ingår i försäljningen.

Naturvärden

På fastigheten finns 3 fina ängen med höga naturvärden/nyckelbiotoper. Det största änget, Brunnsrar, är klassat som Natura 2000-område. Änget har beteskrav och betas av gårdens lamm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns gott om fornlämningar på Etelhem Nygårds 2:1. 14 st registrerade enligt fastighetsutdrag. Bland annat gamla boplatser och gravar. Se mera på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök".http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Gården är certifierad som "Säker Gård".

Djur/Inventarier

Gården är i full produktion och även djurbesättning, maskiner och inventarier kan med fördel köpas efter överenskommelse med säljaren.

Övrigt

Totalt 17 fastigheter ingår i försäljningen med en areal om 298,1418 ha enligt fastighetsutdrag. Nedan följer en kort beskrivning av fastigheterna.
Etelhem Bare 1:57. Areal: 0,657 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:58. Areal: 0,887 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:62. Areal: 1,7 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:72. Areal: 1,718 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:73. Areal: 2,33 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1.
Etelhem Bare 1:87. Areal: 2,4395 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1. Samtliga Barefastigheter ligger ihop med undantag för 1:87 som ligger en åker bort.
Etelhem Hageby 1:64. Areal: 6,753 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 2:1. Gränsar mot gårdscentrum.
Etelhem Nygårds 1:9. Gårdscentrum nr 2. Mark om totalt 16,9361 ha. 3 skiften.
Etelhem Sigvalde 1:33. Areal: 0,3805 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 1:9.
Etelhem Sigvalde 1:34. Areal: 1,095 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 1:9.
Etelhem Sigvalde 1:36. Areal: 0,611 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 1:9.
Etelhem Sigvalde 1:37. Areal: 1,262 ha. Åker. Samtaxerad med Nygårds 1:9. Samtliga Sigvaldefastigheter ligger ihop.
Etelhem Uglause 1:42. Areal: 9,1795 ha. Samtaxerad med Nygårds 1:9. 2 skiften. Skifte 1 har lite skog och resten åker. Skifte 2 ligger bakom gården, åkermark samt maskinhall.
Etelhem Botes 1:44. Areal: 0,1362 ha. Åker.
Etelhem Botes 1:49. Areal: 4,9995 ha. Åker.
Etelhem Botes 1:54. Areal: 0,3 ha. Åker. Samtliga Botesfastigheter ligger ihop.

Vägbeskrivning

Beläget drygt 3,5 mil från Visby. Kör väg 143 genom Roma och sväng sedan höger mot Hemse/Lye vid Sjonhemskorset. Följ vägen och sväng vänster vid skylt "Bare". Fastigheten ligger därefter på höger sida efter några hundra meter. Se karta och skyltning. Till såväl Hemse som Roma är det omkring 2 mil.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 567 300 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter