Skogsfastighet

Fastighet med hög bonitet i Bjurliden

Försäljningssätt

Anbud senast tis 25 jun, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
78,0 ha
Skogsmark
73,2 ha
Myr/kärr/mosse
1,6 ha
Inägomark
0,6 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
2,2 ha
Virkesförråd
5 515 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ BJURLIDEN 1:13

Om fastigheten

Fastigheten Skellefteå Bjurliden 1:13 har ett virkesförråd om ca 5515m³sk och en bonitet om 4,3m³sk/ha/år. Fastigheten består av två skiften där det finns gott om vägar. Jakt i jaktlag.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Linus Landström, och senare ajourhållits och räknats upp av Mattias Hellgren. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 78 ha med ett virkesförråd om totalt ca 5515 m3sk varav ca 2300 m³ sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Ett avtal om återbeskogning finns förbetalt hos Norra Skogsägarna på avdelningarna 11 och 22 i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Jakt i jaktlag.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter