Lantbruk

Gård Färjestaden, 79 ha, Öland

Högstbjudande

6 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 13 mar, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
79,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Skog med restriktion
8,0 ha
Åkermark
25,8 ha
Betesmark
26,2 ha
Övrigmark
18,8 ha
Boyta
108 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Mörbylånga Kalkstad 1:5, 1:6 och 5:5

Adress

Kalkstad 221 38693 Färjestaden

Om fastigheten

Mörbylånga Kalkstad

Gård belägen i vackert kulturlandskap cirka 10 minuter från Färjestaden.
Gårdscentrum innehåller bostadshus och ekonomibyggnader.
Gårdens ekonomibyggnader finns väl samlat i anslutning till gårdscentrum och utgörs av en maskinhall samt ladugård i äldre skick.

Bra och produktiv åker- och betesmark om en totalareal på 52 ha varav 26 ha åkermark och 26 ha betesmark.

Visning:
Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnaderna kommer att ske vid ett tillfälle. Visning sker den 6 mars 2020 kl. 09:30.

Anmälan krävs till ansvarig mäklare/skogsmästare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85
eller skogsmästare Mattias Johansson, 073-811 13 00.

Utgångspris: 6 200 000 kronor hela fastigheten.

Försäljningssätt: Bud senast den 13 mars 2020 kl. 16:00.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Gårdsbyggnad uppförd i 1 1/2-plan på torpargrund med träfasad och takbeklädnad av betongpannor.
Bostaden har använts som boende fram till hösten 2019 och har 5 rum och kök av äldre standard.
Byggnaden är i stort behov renovering/underhåll.
Uppvärmning sker genom direktverkande el.
Enskilt vatten från egen brunn, gemensamt med övriga byggnader på gården.
Kommunalt vatten finns framdraget till bostadshuset, ej anslutet.
Kommunalt avlopp.

Uppgifter ifrån taxeringen ger följande:
Taxerad boyta 108 kvadratmeter.
Taxerad biyta 25 kvadratmeter.

Bostaden kommer att friskrivas ifrån fel och brister i sin helhet i samband med försäljningen.
Energideklaration är ej utförd och säljaren kommer att ta med en klausul som avtalar bort denna rätt på säljarens bekostnad.

Maskinhall

Fin maskinhall med träfasad och plåttak som har en taxerad förvaringsyta på 270 kvadratmeter.
Maskinhallen kan med enkla medel göras om till ett rymligt häststall.

Byggnadssätt

Trevligt beläget gårdscentrum med utsikt över omgivande fält och områden.
Gårdscentrat består av bostadsbyggnad, maskinhall, äldre ladugård samt garage och uthus.
Avstånd till Färjestaden är cirka 10 minuter.
Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Åkermark

Åkerareal på fastigheterna är cirka 26 ha. Enligt EU-ansökan år 2019 är godkänd areal 25,76 ha.
Åkermarken har goda bruknings- och produktionsmöjligheter med i huvudsak lättåtkomliga fält och med mindre avstånd ifrån gårdscentrum.
För närvarande odlas vall. Stödrätter för området medföljer försäljningen.

Betesmark

Betesmarksarealen på fastigheterna är cirka 26 ha. Enligt EU-ansökan år 2019 är godkänd areal 26,22 ha.
Betesmarken har goda brukningsmöjligheter, god tillgänglighet och med närhet till gårdscentrum.
Stödrätter för området medföljer försäljningen.

Alvarsmark

Alvarsmark/övrig mark är cirka 19 ha.

Stödrätter

Stödrätter för området medföljer försäljningen. Viss justering av antalet stödrätter kan bli aktuell.
Beräknat EU-stödnivå är cirka 170 000 kr för år 2019.

Skogsmark

På fastigheterna finns 8 ha lövdominerad skogsmark inom Konungsbackens naturreservat med avverkningsrestriktioner enligt fastighetstaxeringen.

Konungsbackens naturreservat

Större delen av skogsmarken ingår i Konungsbackens naturreservat. Skogsarealen ingår i Natura 2000-område - Stora Alvaret.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns fornlämningar registrerade i fornminnesregistret.
På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen den 1 juli 2020.

Vägar

Åtkomst av marken sker genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar.
Köparen övertar fastigheternas eventuella andelar i befintliga vägar.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Huvudalternativt är att försäljningen avser markområdena/fastigheterna i sin helhet.
Vid bud på respektive skifte, så krävs en helhetslösning på samtliga delar i samband med försäljningen.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader eller lagfartskostnader betalas av köparen.
Om lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten, står köparen för kostnaden avseende lantmäteriförrättningen.
Hela området kan bilda egen fastighet. De mindre områdena/alternativen kan inte bilda egna fastigheter utan skall fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet taxerad som lantbruksenhet. Kontakta ansvarig mäklare för ytterligare information.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.
Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.
Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Visning

Visning av bostadsbyggnad och ekonomibyggnader kommer att ske vid ett tillfälle.

Visning fredagen den 6 mars 2020 kl. 09:30.
Anmälan krävs till ansvarig mäklare/skogsmästare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85
eller skogsmästare Mattias Johansson, 073-811 13 00.

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till jord- skog och naturvårdsintressen.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 208 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter