Lantbruk

Gård i Blomsterhult

Högstbjudande

9 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 18 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
110,9 ha
Skogsmark
65,9 ha
Skogsimpediment
10,8 ha
Åkermark
33,3 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
14 115 m3sk
Boyta
115 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD BLOMSTERHULT 2:1

Adress

Bäckelidstorp 307 65593 Karlstad

Om fastigheten

Gård i Blomsterhult, en mil norr om Karlstad i övre delen av Alsterdalen. Vackert och lugnt läge på gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnad. Total areal 110 hektar varav 66 ha produktiv skogsmark med 14 000 m³sk och därtill 31 ha åker. Fastigheten har en utmärkt trevlig arrondering med så gott som all mark samlad i ett skifte. Addera närheten till Karlstad och gårdens potential vad gäller trivsamt boende, möjlig djurhållning, jakt m.m. så är det här ett tillfälle som inte återkommer så ofta.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Entrévåning med stor hall där trappa till övervåning och källarnedgång finns. Här är husets toalett/badrum (äldre standard med klinker och våtrumstapet) placerad samt gott om förvaringsutrymmen. Ljust och rymligt kök från 60-talet med en något modernare vedspis bevarad. Innanför köket finns kontor/pigkammare och vidare ett större rum som använts som matsal.
Övervåning med stor hall, ett rum som tidigare varit kök där en del gamla köksbänkar finns kvar samt ett stort sovrum. På husets båda sidor finns rymliga kattvindar som skulle vara möjliga att inreda som exempelvis barnrum.
Källare under hela huset där bl.a tvättmaskin är placerad. Pannrum där den äldre ved/oljepannan finns kvar och där nu jordvärmepump är placerad. Gott om förvaringsmöjligheter och matkällare.

Överlag finns ett underhållsbehov av bostadens ytskikt samt badrum men huset bedöms vara i ett stabilt och gott skick vad gäller stomme och grund.

Större renoveringar gjorda på bostadshuset enligt nedan:
-Tilläggsisolering och byte fönster, ca: 10-15 år sedan.
-Installation jordvärmepump med grävda slingor (400 m) norr om huset, år 2009.
-Dränering runt huset och montering av källarväggsskivor på utsidan, år 2010.
-Åtgärdad avloppsanläggning med infiltrationsbädd, ca: 3-5 år sedan. Finns föreläggande om att vidta försiktighetsmått vid drift av avloppsanläggningen från Karlstads kommun 2018-11-12 då anläggningen anordnats utan tillstånd men godkänts i efterhand.

Ladugård och loge

Traditionell uthuslänga med en tegelmurad ladugårdsdel samt loge och lada uppförd i trä på plintgrund, allt under ett tak med eternitplattor. I Ladugårdsdelen finns det gamla mjölkkoinredet kvar med plats för ca: 25 stycken kor. Inredet är i trä och inget som kan tjänstgöra i en modern djurhållning. Överlag har byggnaden ett renoveringsbehov vad gäller främst tak och fasad men den bedöms att fortfarande var möjlig att "rädda" då den har en stabil och rak stomme och då i förlängningen kunna erbjuda mycket rymliga lokaler för mindre djurhållning exempelvis häst eller får samt allmänna förrådsutrymmen. Gjuten gödselplatta på byggnadens baksida.

Fodersilo

Ensilagesilo av tornsilotyp i rostfritt stål. Ej använd på länge, funktion osäker.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i februari 2019 av Erik Kumm Skog och Ekonomi.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 65,9 ha med ett totalt virkesförråd om 14 115 m³sk varav 7 996 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är 6,5 m³sk/ha och årlig tillväxt 358 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 214 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där 43% är tall, 42% gran samt 15% löv. Åldersfördelning med stor del av skogen i åldrar över 50 år. Avverkningsförslag under planperioden (2019-2028) är totalt 5 749 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 4 480 m³sk samt gallring 1 269 m³sk.

Skogsvård

Skogen har brukats försiktigt och har ett relativt högt virkesförråd på 214 m³sk per hektar. I skogsbruksplanen föreslagna mest angelägna åtgärder anges röjning på 2,7 ha samt som följd efter avverkning markberedning och plantering på 0,7 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Skogsmark

Fastigheten har en ypperlig arrondering där den mesta marken utgörs av ett stort skifte och skogsmarken ligger samlad i fastighetens norra del samt två mindre "utskiften" öster om Stormossen.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Åkermark

Marken ligger väl samlad i tre större skiften öster om gårdscentrum och bedöms ha för området normala produktionsförutsättningar och längre tid brukats ekologiskt. Status vad gäller dränering är okänd men troligen endast behovsdikad. I skogsbruksplanen är areal inäga/åker angiven till 33,3 ha. I Jordbruksverkets blockdatabas är marken uppdelad i fem block med en total areal om 31,25 hektar.

Arrende/nyttjanderätter

Jordbruksmarken har sedan 2008-01-01 varit utarrenderad med 5-årigt avtal till ekologisk mjölkproducent där nuvarande arrendeperiod sträcker sig till 2022-12-31. Omförhandling eller uppsägning skall aviseras senast 1 år före avtalsperiodens utgång. Stödrätter är arrendatorns egendom och ingår inte i fastighetsköpet. Arrendatorn är öppen för diskussion beträffande omfattning och villig att i förtid släppa mark intill gårdscentrum för den som vill ha exempelvis djur på bete.

Jakt

Älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt inom Galtryggens Älgjaktsområde som i sin tur ingår i Alsters ÄlgSkötselOmråde. Småviltjakt på egen fastighet.

Naturvärden

På fastigheten finns nyckelbiotoper registrerade intill Stormossen och som berör avdelning nr 34, 35 samt 24 och 25.
Ärendebeteckning: N 16594-1996, Lövsumpskog.
Ärendebeteckning: N 16560-1996, Gransumpskog.
(Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Skattetal

Öre, penningar - 330.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i distrikt Alster, Karlstads kommun. Detta område räknas inte som glesbygd- eller omarronderingsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

För visning av fastighetens byggnader kontakta ansvarig Fastighetsmäklare. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutgiltige köparen. Gården med dess bostad kan vara tillgänglig för köparen per omgående om denne så önskar.

Friskrivning dödsbo

Spekulant är medveten om att dödsbodelägarna som representerar säljaren har begränsad kännedom om byggnadernas skick och fastigheten i övrigt. I köpekontraktet kommer därför avtalas in en klausul där köparen förklarar sig godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Blomsterhult är trevlig liten by i norra delen av Alsterdalen. Här finns bl.a. en aktiv och välkänd dansloge samt närhet till Tälleruds Hembygdsgård.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 320 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter