Lantbruk

Gård med jord och skog

Utgångspris

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 12 sep, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
44,0 ha
Skogsmark
33,5 ha
Myr/kärr/mosse
9,3 ha
Inägomark
0,6 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
3 500 m3sk
Boyta
105 kvm
Antal rum
6 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HYLTE TRÄNSHULT 1:6

Adress

Bengtsgård 31497 Torup

Om fastigheten

I ett skogrikt landskap med en flera insjöar ligger lantbruksfastigheten.

Ett trevlig gårdscentra som består av bostadshus, stort garage och förrådsbyggnad. Bostadshuset har en trevlig atmosfär, sommartid finns ett ljust uterum att tillbringa fikastunder i och för den kalla vintern finns både öppen spis och kakelugn för att skapa värme och trivsel. I trädgården hittar du stora gräsytor, vinbärsbuskar och områden lämpliga för trädgårdsland. Charmig stenmurar omgärdar gårdscentra på flera håll.

Fastigheten består av 4 skiften, totalt 44 ha varav 33,5 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3 500 m³sk. Medelbonitet på 7 m³sk per ha. Grandominerad skogsmark med relativt jämn åldersfördelning. Tyngdpunkt på skog i de skedde där det finns goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel.

Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen. Det finns gott om vilt, framför allt vildsvin.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1 ½-planshus från början av 1900-talet. Byggnadsarea om 10 * 11 m enligt mätning på karta. Grund av huggen sten, delvis källare under hus, trästomme med fasad av rundfasad vitmålad träpanel. Tegelimiterat plåttak, murad skorsten och kopplade fönster med spröjs.

Planlösning
Entréplan: Hall med 3 platsbyggda garderober, linoleummatta, trapp upp till övervåning. Toalett med WC och handfat, våtrumsmatta och tapet. Sidohall med 3 platsbyggda garderober och trapp ner till källaren. Rymligt vardagsrum med kakelugn, parkettgolv, spontad träpanel i tak och utgång till inglasad veranda. Kök med 60-tals inredning och standard, mönstrad plastmatta och bra ljusinsläpp. Sovrum med fondvägg i råspont.

Övre plan: Vardagsrum med murad öppen spis, synliga träbjälkar och balkong. Badrum med våtrumsmatta och tapet, skiljevägg till badkar, WC och handfat. 3 sovrum, varav 2 av dem har platsbyggda garderober och det tredje har förråd/garderob i anslutning.

Enskilt vatten med grävd brunn. Enskilt avlopp. Bergvärme från år 2011 ca. Fiber är ej ansluten, finns nedlagd i byvägen.

Ekonomibyggnader

Garage
Byggnadsarea om 8 * 14 m enligt mätning på karta. Trästomme, gjutet golv, plåttak, dubbeldörr.

Förrådsbyggnad
Byggnadsarea om 6 * 17 m enligt mätning på karta. Utbyggda skjul på baksidan. Trästomme beklädd med bred locklistpanel, plåttak, fönster med spröjs. Murad skorsten, dubbeldörr.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2018 av AL:s Skogsdata Produkter AB.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 33,5 ha med ett virkesförråd om 3 500 m³sk, varav 1 600 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 7 m³sk per ha. Medeltal 105 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 27 % tall, 53 % gran, 15 % björk och 5 % bok, ek samt klibbal. Relativt jämn åldersfördelning med liten adel skog över 90 år.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark eller försumpade områden. Av de produktiva skogsmarken är 59,7 % (20 ha) klassad som frisk och 14,9 % (5 ha) som fuktig.

Terrängen är normalt kuperad för trakten. Köravstånden är i stort normala med tillgång till mindre skogsbilvägar, kompletterade med basvägar. Väg genom norra skiftet saknas.

På fastigheten är 1 avdelning, ett blöt barrdominerat område om 2,6 ha, föreslagen som NO-område (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 1 avdelning, ett ekdominerat område om 0,3 ha, föreslagen som NS-område (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 8,7 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av hjälpplantering av 0,5 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är gallring av 5 avdelning om sammanlagt 3,8 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen:
Åkermark med normal produktionsförmåga, avviker med mindre än 10 % normalt. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Mantal

Fastigheten har 1/12 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Samfälligheter

Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. Redovisningen av rättigheter kan vara ofullständig.

Jakt

Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen. Jakten har bedrivits tillsammans med grannar. Det finns gott om vilt, framför allt vildsvin.

Fiske

Bara några hundra meter ifrån fastigheten finns Höghulta sjön. Sjön ingår i Ätrans huvudavrinningsområde. Sjön har en area om ca 26 ha och ligger 128 m ö h. Vid provfiske har man bl a fått upp abborre, gädda, braxen och karpfisk.

Hagasjön ligger 1 ½ km från fastigheten. Sjön ingår i Nissans huvudavrinningsområde. Sjön är 3,8 meter djup, har en yta om ca 26 ha och är belägen 129,3 m ö h. Vid provfiske har man bl a fått upp abborre, braxen, gädda och mört.

För att kunna fiska behöver du ett fiskekort som du kan köpa på olika platser/gårdar i närheten av fiskevattnen.

Naturvärden

På fastigheten finns det 1 sumpskog registrerad. Avdelning 3 och 7 i skogsbruksplanen är påverkade. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns ett bevakningsobjekt, en torplämning "Ingrids stuga", belägen i avdelning 15 i skogsbruksplanen. Inga andra forn- eller kulturlämningar fanns registrerade. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Odlingsspår, främst i form av stenrösen och stengärdesgårdar skall visas hänsyn.

Inteckningar

Antal sökta inteckningar: 1, Summa: 125 000 SEK, Skriftligt pantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Ätran (12 km)
Ätran är en tätort i Falkenbergs kommun i Hallands län. Genom orten rinner ån med samma namn. Här finns barnomsorg, skola, affär och restaurang, en ny idrottsplats med två fotbollsplaner, klubbstuga, Ätrans Skidcenter med ett 3,5 km långt konstsnöspår, skidkyttebana med 16 skjutplatser och en asfalterad 900 meters runda för rullskidåkning. Sedan år 2005 anordnas årligen Nääsville Bluegrass Festival under sommaren.

Torup (15 km)
I samhället finns vårdcentral, apotek, dagligvaruaffär, bank, optiker, bilverkstäder, byggvaruhandel, konditori, vandrarhem och flera lunchställen. Torups Gästgivaregård har matservering och rumsuthyrning. På orten finns förskola, låg- och mellanstadieskola, Torups skola.

Hultagärdesbacken för de som vill åka utför eller prova på längdskidåkning. Andra idrotter som finns är fotboll, bandyklubb samt pistolklubb.

Hyltebruk (25 km)
Längs huvudgatan finns flera livsmedelsbutiker, bensinstation, annan handel, systembolag, restauranger och bank. Här finns även vårdcentral, räddningstjänst och apotek.
På orten finns förskolor, låg- och mellanstadieskolor, högstadie- och gymnasium.

Fotbollsklubbar finns i både Hyltebruk, Unnaryd och Torup. Hylte Orienteringsklubb och Rydö Golfklubb bedriver en omfattande verksamhet. Ortens idrottsanläggning, Örnvallen, hyser flera fotbollsplaner bland annat en med konstgräs. På anläggningen bedriver Rydö ASK friidrott och Skidklubben har sitt CoolSki-spår i omgivningen. Inom volleybollen är Hyltebruk känt för sitt lag Hylte VBK.

Falkenberg (36 km)
Stadens centrum ligger väster om Ätran där en stor andel av stadens butiker ligger, liksom gymnasieskolan, Stortorget och stadens restauranger och pubar. Öster om Ätran ligger bland annat Skrea strand, Falkenbergs IP och Klitterbadet.

I staden finns bland annat äldre träbebyggelse, Gamla stan, samt fina ströv- och fiskeområden kring Ätran.

Falkenberg har fina badmöjligheter, bland annat vid Skrea strand. På somrarna spelas buskisen utomhus på Vallarnas friluftsteater. På sommaren är Svedinos Bil- och Flygmuseum öppet som ligger vid Ugglarp, 15 km söder om Falkenberg.

Halmstad (54 km)
Halmstad är centralort i Halmstads kommun och residensstad för Hallands län. Här finns något för alla. Shopping i centrums alla butiker, kulturvandring i stadskärnan, som bevarat mycket av tidig 1900-talets karaktär, eller längs det gamla befästningssystemet och besöka Norreport och Halmstad slott, ett 1600-talsslott. Årligen anordnas Internationella gatufestivalen.

För den badsugne finns Östra stranden, en av Sveriges längsta sandstränder och ett populärt turistmål. Andra populära turistmål i Halmstad är Sandhamn, stadsdelen Kärleken och Hagöns naturreservat.

I Halmstad finns en högskola med utbildning och forskning inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan finns här.

Det finns flera framgångsrika idrottsföreningar i Halmstad, så som Halmstads BK (fotboll), HK Drott (handboll), SK Laxen (simning) och den äldsta av dem alla Halmstads GRF (rodd). Halmstad har flera golfklubbar, varav den mest kända är Halmstad GK i Tylösand.

Kommunikationer

I Hallands län utförs kollektivtrafiken av Hallandstrafiken. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Hallandstrafikens hemsida https://www.hallandstrafiken.se/

Västkustbanan trafikeras med länstrafikens (Skånetrafiken, Hallandstrafiken & Västtrafik) X31 under varumärket Öresundstågen samt med SJ AB:s egna tåg. https://www.oresundstag.se/

Halmstad City Airport är länets enda flygplats med reguljär flygtrafik. Trafikeras av Kullaflyg och NextJet med Arlanda och Bromma flygplats som destinationer. Även charterflygningar till Turkiet, Spanien och Kanarieöarna sker med flygbolag så som JetTime, Evelop och Freebird Airlines

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter