Lantbruk

Gård nära Älmhult

Försäljningssätt

Bud senast mån 16 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,3 ha
Tomtområde
48,3 ha
Virkesförråd
4 513 m3sk
Boyta
140 kvm
Antal rum
8 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT ÄLMHULTS-SLÄTTHULT 6:1, 4:1

Adress

Slätthult 1396 34334 Älmhult

Om fastigheten

Gård nära Älmhult, ca 60 ha, varav ca 44 ha skogsmark med bra bonitet (9,9 m3sk per ha), uppskattat virkesförråd ca 4 500 m3sk. Ca 15 ha inägomark. Välskött bostadshus och ekonomibyggnader.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Logdel med tak av plåt, djurdel med tak av eternit. El.

Traktorgarage

Traktorgarage/ garage med gjutet golv, förrådsdel med jordgolv. El. Tak av eternit.

Övriga byggnader

Vedbod med tak av betongpannor, brygghus/ utedass, murad byggnad med tak av eternit, garage (gamla hönshuset) med gjutet golv, tak av eternit, samt jordkällare med plåttak

Bostadshus

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare.
Jaktorn ingår ej.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Magnus Strandberg 2019-05-22
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 43,6 ha produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd är ca 4 500 m3sk, motsvarande ca 104 m3sk per ha. Boniteten är uppskattat till 9,9 m3sk per ha. Fastigheten domineras av grandominerad röjning och gallringsskog.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Jordbruksmarken är utarrenderad till och med 2019-12-31.
Stödrätter följer fastigheten (uthyrda till nuvarande
brukare).

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten belastas av bytomt/gårdstomt.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, tillhanda senast 2019-09-16. Märk budet med Älmhults-Slätthult. Använd gärna bifogad budblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in budblanketten till annika.granquist@lrfkonsult.se

Vägbeskrivning

Bostadshuset ligger ca 3 km söder om Älmhult tätort. Se bifogade kartor för detaljerad information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 160 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter