Skogsfastighet

Gård om 73 ha – 10 minuter utanför Gislaved

Prisidé

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 16 mar

Visning

  • sön 1 mar, kl 14:00 - 15:00

    Läs villkor

    Varmt välkommen på visning - Intresseanmälan för visning av byggnaderna krävs. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,3 ha
Skogsmark
61,1 ha
Impediment
3,5 ha
Inägomark
7,3 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
0,6 ha
Virkesförråd
12 398 m3sk
Boyta
160 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GISLAVED NORRA MO 1:8 OCH STORA BÅRARYD 1:3

Adress

Stora Båraryd 24 33292 Gislaved

Om fastigheten

Nu finns möjligheten att förvärva jord- och skogsfastigheterna Gislaved Stora Båraryd 1:3 och Norra Mo 1:8. Sammanlagt uppgår fastigheterna till cirka 73 ha fördelat till 61 ha skogsmark, 3,5 ha impediment, 7 ha inägomark och 1,5 ha övrig mark. Virkesförrådet uppgår till 12 398 m³sk enligt skogsbruksplan upprättad 2017. Fastigheten Stora Båraryd 1:3 ligger belägen i byn Båraryd cirka 10 minuters bilväg från Gislaved samhälle och Norra Mo 1:8 ligger belägen i anslutning till trafikplats ”Gislaved Norra” och har gräns i Nissan. Välskötta skogsfastigheter med skog i alla åldersklasser.
Brukningscentrat på Stora Båraryd 1:3 erbjuder en rejäl mangårdsbyggnad med tillhörande ladugård och uthus. Högt och trevligt beläget i trivsam by med utsikt över ett böljande, små brutet jordbrukslandskap. Boningshuset har ett underhållsbehov men har samtidigt stor potential för den som vill renovera det till sin egna stil. Varmt välkommen på visning!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Allmänt

På fastigheten finns förutom bostadshus och ladugård, även uthus, förrådsbyggnad, garage och jordkällare.
Alla byggnader är i äldre men gott underhållsskick.

Mangårdsbyggnad

BYGGNADSÄTT
Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Torpargrund
Stomme: Timmer
Fasadtyp: Trä
Fönster: 3-glasfönster 2-glasfönster
Vatten: Enskilt vatten – grävd brunn
Avlopp: Enskilt avlopp – trekammarbrunn med infiltration
Uppvärmning: Bergvärmepump
Ventilation: Självdrag
Fiber: Fiber är ej anslutet, men anslutningsport finns cirka 150 m från brukningscentrum

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN:
Entré via vacker farstukvist/punschveranda till hall med trappan till övre plan direkt till höger Härifrån når man vidare till entréplanets övriga rum.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Rymligt kök med inredning i äldre stil. Maskinella utrustningen består av spis, diskmaskin och kyl med frysfack. Här finns även en vedspis (ej provtryckt).
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Från köket når man vidare in till groventré med skafferi. Här finns också badrum med toalett, badkar och handfat. Från groventrén når man även vidare till tvättstuga och pannrum med bergvärmepump.
Vägg: Halv klinker och våtrumstapet
Golv: Klinker

Vardagsrummet som är stort och ljust ligger till vänster från entréhallen. I fil med vardagsrummet finns matrum.
Vägg: Målad Tapet
Golv: Ek laminatgolv

Entréplanets sovrum finner man rakt fram från hallen och har bra storlek.
Vägg: Tapet
Golv: Trägolv

I anslutning till sovrummet och hallen finns också en toalett.

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN:
Entré via trapp till stor hall från vilken man når tre bra sovrum. Härifrån når man också ut till balkong som vetter mot öster och framsidan av huset. Två stora snedgarderober/kattvindar.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Sovrum 1 är rymligt och har tillgång till en stor snedgarderob/ kattvind.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Sovrum 2 är också ett rymligt sovrum och även detta har tillgång till kattvind.
Vägg: Tapet
Golv: Plastmatta

Sovrum 3 ligger i mitten och är ett stort rum med delvis snedtak.
Vägg: Tapet
Golv: Ek lamintgolv

Ladugård

Konventionell byggnad om ca 370 kvm med stall, loge och höskulle. Byggnaden har inte på länge använts för sitt ursprungliga ändamål men är väl uppförd och i normalt underhållsskick och väl användbar som förråd/lager med lång återstående livslängd.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2017-03-14 omfattar skogsarealen 61,1 ha produktiv mark och 3,5 ha skogligt impediment. Skogsmarken utgörs i huvudsak av barrskog med 66% gran, 30%tall och 5% löv. Virkesförrådet är beräknat till 12398 m³sk. Tillväxten är beräknad till 416 m³sk vilket gör att virkesförrådet framräknat med tillväxten torde uppgå till cirka 13200 m³sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8 m³sk per ha.
Fastigheten har ett väl utbyggt vägnät och normala drivnings förhållanden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

I anslutning till gårdscentrat finns betesmark och åkermark. Arealen för dessa uppgår till ca 7,3 ha. Marken är muntligt upplåten. Inga Eu-stödrätter finns.

Forn- och kulturlämningar

Det finns tre stycken kulturminnen/fornminnen registrerade på fastigheterna.
Kolningsanläggning - kolningsgrop (avd 7 skogsbruksplanen).
Område med skogsbrukslämning - 4 stycken kolningsgropar (avd 15 skogsbruksplanen).
Kolningsanläggning - Kolningsgrop (avd 28 skogsbruksplanen)
Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara
själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område (avd 7 skogsbruksplanen) som berörs av ett s.k. sumpskogsområde. I övrigt finns inga registrerade områden med höga naturvärden eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor)

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information från skogsbruksplanen om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Jakt

Sedvanlig jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Fastigheten har fina viltmiljöer. Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i gemensamt älgjaktslag (Båraryd jaktlag).

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten Gislaved Norra Mo 1:8 finns en telemast i norra delen. Nuvarande arrende ger 11598 kr/år till markägaren.

Försäljningssätt

Försäljningen avser båda fastigheterna Gislaved Stora Båraryd 1:3 och Norra Mo 1:8. Möjlighet finns att lägga bud enbart på en av fastigheterna. (Om budet endast avser en av fastigheterna är det viktigt att det framgår tydligt vilken fastighet budet avser.)

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@lrfkonsult.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheterna och dess byggnader säljs i befintligt skick med på tillträdesdagen innevarande lösöre. Ingen ytterligare städning kommer ske.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheterna är medveten om att det i köpekontraktet kommer tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Områdesbeskrivning

Gislaved är centralort i Gislaveds kommun. Kommunen erbjuder ett rikt föreningsliv och har gott om grönskande natur, skog och vatten. Med tillgång till en mängd sjöar och stora skogsområden finns det goda förutsättningar för både jakt, fiske och andra naturupplevelser.

Här finns ett brett serviceutbud med vårdcentral, tandläkarmottagning, systembolag, matbutiker, apotek, smyckes- och presentaffär, banker, bibliotek, bensinmack, konditori och restauranger.

Här finns också en sim- och sporthall och ishall.

Näringslivet präglas av tillverkningsindustri, främst inom plast..

Gisle, Gyllengårdens, Körsbärets, Linnéans, Parkgårdens, Rönnens, Solskenets, Sörgårdens, Tallens, Trastgårdens och Växthusets förskola.
Gullviveskolan årskurs F-6 och fritidshem
Gyllenforsskolan årskurs F-3 och fritidshem
Lundåkerskolan årskurs 7-9
Sörgårdsskolan årskurs F-3 och fritidshem
Gislaveds Gymnasium

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter