Lantbruk

Gård på Mörkö 48,6 ha

Högstbjudande

7 900 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast mån 14 okt, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,6 ha
Skogsmark
16,7 ha
Skogsimpediment
0,9 ha
Åkermark
18,0 ha
Betesmark
5,9 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Vatten
5,9 ha
Virkesförråd
4 076 m3sk
Boyta
216 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERTÄLJE EGELSVIK 2:11, 1:12, 1:26

Adress

Egelsviks gård 15393 Mörkö

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva anrika Egelsviks gård. Fantastiskt fint belägen lantbruksfastighet på östra sidan av Mörkö med enskilt vatten i Östersjön. Rymligt bostadshus om 216 kvadratmeter från 1880. Tillhörande äldre ekonomibyggnader såsom bland annat ladugård, magasin och fiskestuga. 42,7 hektar mark fördelat på virkesrik, produktiv skogsmark om 16,7 ha, åkermark 18 ha och 5,9 ha betesmark . Tillkommer enskilt vatten i Östersjön om 5,9 ha. Samfällt fiske på ett större område. Notplats med egen spång på samfälld mark. Goda jaktmöjligheter.

Gården Egelsvik omnämns så tidigt som på medeltiden men då med stavningen Yghylswyk. År 1719 utplånades Egelsvik av de ryska soldaterna. Under mitten av 1800-talet fanns här återigen sex små gårdar varav Egelsviks gård var den största.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Småhusbyggnad

Vackert belägen huvudbyggnad med tillhörande uthus ursprungligen uppförd år 1880. Den taxerade bostadsytan uppgår till 216 kvadratmeter fördelat på ett och ett halvt våningsplan med nio rum och kök. Källare under del av huset. Bostaden har löpande renoverats till dagens standard och skick. Stomme av timmer med vitputsad fasad rest på torpargrund av huggen sten. Nytt tak av enkupigt lertegel. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning sker med vedpanna via vattenburet system med radiatorer samt två stycken nyare luftvärmepumpar. Funktionsdugliga eldstäder i många av rummen. Vatten via gemensamhetsanläggning på egen mark. Enskilt avlopp till trekammarbrunn. Inga förelägganden. Byggnaden har äldre äldre fast inredning och ytskikt med renoveringsbehov.

Interiör
Trägolv i de flesta rummen. Vissa rum med plastmatta som ytbeläggning. Flera eldstäder i form av öppen spis, öppen spis med insats och vedspis
UB
Stort lantkök med tillbörlig äldre inredning och utrustning, tre rum i fil med trägolv och öppen spis med insats, ytterligare tre rum samt huvudentré/hall med trapp till övervåningen, badrum med dusch, wc och kommod, groventré och altan under tak.
ÖB
Hall med utgång till balkong, tre stycken rum och ett badrum med badkar och kommod och separat toalettutrymme med wc.

Ladugård

Stor ladugård med behov av nytt tak. Den taxerade byggnadsytan uppgår till 639 kvadratmeter. Träkonstruktion med fasad av stående träpanel uppförd på gjuten grund/plintgrund under tak av lertegel. Invändigt indelad i djurstall, loge, hönshus och mjölkrum. Skulle ovan djurstallet. Mjölkrummet används numera som hydroforrum.

Magasin

Loge med magasin. Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av plåt. Används som förvaringsutrymme och garage.

Före detta hönshus

Ombyggt före detta hönshus i dåligt skick. Numera inrett som bostad. Byggnaden är indelat i tre rum och kök med ett badrum. Mycket eftersatt med tak som rasat in i badrummet.

Uthus

Uthus med stomme av timmer och fasad av stående träpanel under tak av lertegel. Byggnaden används som förvaringsutrymme.

Jordkällare

Jordkällare i normalt skick.

Notplats

Väg och notplats på samfälld mark (Egelsvik S:7) Har av säljaren sedan lång tid tillbaks använts som angöringsplats för båt. Egen spång.

Arrende/nyttjanderätter

Inga skriftliga arrenden eller nyttjanderätter utöver de angivna under rubriken "övriga rättigheter och belastningar"

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 16,7 ha med ett virkesförråd om totalt 4 076 m3sk varav ca 3 498 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Åkermark

Taxerad areal om 18 hektar. Åkermarken är utarrenderad till årsskiftet 2019/2020. Arrendet är uppsagt.

Betesmark

Taxerad areal om 6 hektar. Betesmarken är utarrenderad till årsskiftet 2019/2020. Arrendet är uppsagt.

Stödrätter

Stödrätter för åker och betesmarken ägs av nuvarande arrendator.

Jakt

Goda jaktmöjligheter efter framförallt klövvilt. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Hölö-Järna älg och kronskötselområde.

Fiske

Fastigheterna har fiskerätt i Östersjön i Södertälje Egelsvik fs:10. Den totala andelen i fiskeområdet för Egelsvik 1:12 och Egelsvik 2:11 är 47%.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skog och mark kan med fördel besiktigas på egen hand eller tillsammans med sakkunnig före eller efter ordinarie visningar.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbildning

En ansökan om förhandsbesked om bygglov för ett permanentbostadshus är sökt och tillstyrkt (se bifogad karta). Om förhandsbeskedet beviljas av kommunen och lantmäteriförrättningen gällande avstyckningen av den tillhörande tomten vinner laga kraft kommer tomten stanna i säljarnas ägo. I det fall lantmätaren finner att förrättningen inte är möjlig kommer marken istället att ingå i denna försäljning med oförändrat pris. Säljaren står ensamt kostnaden för förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Friskrivning energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Städning

Köparen är medveten om att endast bostadshuset överlämnas i flyttstädat skick. Övriga byggnader överlämnas ostädade och ej tömda. De inventarier säljare inte tagit med sig vid tillträdet ingår i försäljningen.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 378 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter