Lantbruk

Gården ”Tavlan” i Hedeviken!

Högsta bud

925 000 kr

Högstbjudande: 1 125 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Vänligen kontakta LRF Konsult i Sveg för bokning av visning på tele nr 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,8 ha
Vattenområde
1,1 ha
Tomtområde
30,7 ha
Virkesförråd
1 633 m3sk
Boyta
70 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN HEDEVIKEN 5:16

Adress

Tavlan 284 84093 Hede

Om fastigheten

Gården som har anor av tidigare affärsverksamhet har gårdsnamnet ”Tavlan” är lantligt belägen i populära Hedeviken. Utifrån sitt ursprung erbjuder den idag olika inriktningsmöjligheter med ett större bostadshus som är inredd med delvis tidigare affärsdel och två lägenheter om 3 resp 1 rok. Vidare finns en charmig gårdsstuga om 1 rok samt tillhörande ekonomibyggnad i form av fd fjös. Ekonomibyggnaden erbjuder stora förvaringsutrymmen och vid intresse ev möjlighet till enklare djurhållning, och med fastighetens inägomark i direkt anslutning till byggnaderna. Skogsmarken är fördelad på tre sep skogsskiften om totalt 17,6 ha, vilka har ett totalt virkesförråd om 1 633 m³sk. Finns tillhörande fäbodvall med flertal enklare byggnader och stuga för övernattning. Fastigheten sträcker sig ned till Vikarsjön där båtplats och sjöbod är uppförd, med mycket fin utsikt över Sånfjället.

Goda möjligheter till jakt.

Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende med pendlingsavstånd till Vemdalen, Hede och Sveg, och närhet till fjäll och till alpina destinationerna Björnriket/Vemdalsskalet. Förövrigt erbjuder fastigheten möjlighet till boende i lugn och lantlig miljö samt med goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske.

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett pris om 1 125 000 kr.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i 2 plan uppförd i trä på torpargrund förmodligen i mitten, slutet på 1800 talet. Huset har delvis timmerstomme med kopplade 2-glasfönster och plåttak. Jordkällare av äldre standard i anslutning till huset. Vidare är huset inredd med två lgh samt äldre affärslokal. På entréplanet finns lgh om 1 rok samt hall och mindre badrum. På samma plan finns ytterligare rum som idag nyttjas som kallförråd, men tidigare fungerat som förråd i affärsrörelsen. På övre plan i huset finns en lgh om 4 rok med badrum. Även möjlighet att gå ut till den balkong som finns från ett av sovrummen. Huset håller invändigt i huvudsak 90 tals standard och har till stora delar genomgått renovering mellan åren 1985-1990. Fiber finns inkopplat.

Planlösning:
Entreplan med lgh om 1 rok samt hall och mindre badrum. Ytterligare lokalutrymmen, nyttjas som kallförråd.
Övreplan med lgh om 4 rok samt badrum. Balkong.
Matkällare under del av huset.

Uppvärmning från direktverkande el, luftvärmepump samt kamin.

Vatten och avlopp
-Kommunalt vatten
-Enskilt äldre avlopp

Driftskostnader: ca 28 000 kr
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Frågelista
Detta har säljarna svarat i frågelistan avseende ev kända fel och brister på fastigheten:
-Avloppet är av ej godkänd standard, tex trekammarbrunn med infiltrationsbädd.
-Rötskador i överbyggnad på matkällare.

Gårdstugan

Charmig stuga i 1 plan uppförd i timmer på torpargrund. Fönster av typ kopplade 2-glasfönster samt plåttak. Stugan är inredd med hall, badrum, allrum med braskamin och platsbyggda sängar och kök. Uppvärmning från direktverkande el samt braskamin. Stugan renoverades runt 60- talet. Fiber är inkopplat.

Vatten och avlopp
-Gemensamt med bostadshuset

Fd ladugård/fjös

Uppfört i trä med delvis murad grund och plåttak. Inredd med vedbod, verkstads del, garage samt fd djurdel. Verkstads delen har gjutet golv och har nyttjats för enklare reparationer och snickeriverksamhet. Övriga utrymmen nyttjas idag enbart som förrådsutrymmen. Loge på hela övreplan. El finns. Byggnaden är av enklare äldre standard.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2018 av MB Forest. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 17,6 ha med ett virkesförråd om 1 633
m3sk varav 959 m3sk är, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Fastighetens är idag inte registrerad för älgjakt och ny ägare får själv registrera marken alt söka medlemskap i angränsande jaktlag.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Hedevikens FVOF

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns natura 2000 område registrerat, vilket berör avdelning nr 101. Detta innebär att SKS önskar att man tar kontakt med myndigheten i god tid före eventuell avverkning inom markerat område. Utöver detta finns inga ytterligare nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Arrende/nyttjanderätter

Inägomarken är idag upplåten genom årlig muntlig överenskommelse.

Byggnader som ej ingår

På fastigheten finns idag följande byggnader som ej kommer att ingå i köpet: Två sammanbyggda härbren (båda står snett bakom bostadshuset) samt en enklare skogsstall som står bredvid fjöset. Eftersom dessa byggnader ej ska ingå i köpet och kommer att tas bort från fastigheten har de ej heller beskrivits i denna objektsbeskrivning.

För mer information vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 17 200 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter