Skogsfastighet

Grandominerande skogsegendom om 58 ha

Högstbjudande

5 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 25 Nov, kl 09:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
58,0 ha
Skogsmark
55,0 ha
Skogsimpediment
3,0 ha
Virkesförråd
9 728 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Osby Västra Malshult 13:2, del av

Adress

Malshult 3250 28391 Osby

Om fastigheten

Virkesrik och barrdominerande skogsfastighet i karaktärsfulla Malshult mellan Hästveda och Osby. Produktiv skogsmark om ca 55 ha med ett aktuellt virkesförråd om ca 9 700 m³sk varav 6 300 m³sk utgör S1- och S2 skog. Medelbonitet 8,2 m³sk/ha per år med en årlig tillväxt om 306 m³sk. Gräns i Malsjön. Lättillgänglig och egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnad

Äldre ekonomibyggnad med en byggnadsyta om ca 120 kvm i 1,5 plan. Uppförd på betongblock, under tak av eternit och fasad av trä.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns det en skogsbruksplan upprättad i december 2018 av David Ljungkvist, LRF Konsult.

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten ca 54,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattad virkesförråd om ca 9728 m³sk, varav ca 6 200 m³sk är S1- och S2-skog. Medelboniteten är beräknad till 8,2 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 306 m³sk. Trädslagsfördelningen är 66 % gran, 27 % tall, 7 % löv samt 1 % lärk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten och följer fastigheten på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns det två fornlämningar som utgörs av gränsmarkeringar.

Naturvärden

Enligt Skogsstyrelsen innehåller arealen sex områden med sumpskog där tre av områdena utgörs av fuktskog och resterande av kärrskog.

Planer, bestämmelser mm

Området innehar ett Natura 2000-område i och runt om Malsjön.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller område av fastigheten. Fastighetens gårdscentrum samt angränsande tomt- och inägomark om sammanlagt ca 10,5 ha är under lantmäteriförrättning och ingår inte i försäljningen. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Lantmäteriförrättning pågår sedan 2018-12-19 och ärendet är i slutfasen.

Inteckningar

Fastigheten kommer efter avslutat lantmäteriförrättning att bli inteckningsfri.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Vägbeskrivning

Från Osby: Kör i sydvästlig riktning mot Hästveda via Hässleholmsvägen. Efter ca 4 km svänger ni till höger vid vägskylten Malshult. Följ sedan grusvägen i ca 3,5 km tills ni kommer fram till en vägöppning i granskogen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter