Lantbruk

Grandominerat Skogsskifte

Försäljningssätt

Anbud senast fre 18 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
147,6 ha
Övrigmark
2,2 ha
Skogsmark
116,8 ha
Skogsimpediment
26,5 ha
Väg och kraftledning
2,1 ha
Virkesförråd
15 300 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE LUND 1:59, del av

Adress

Lungsjön 125 84498 Kälarne

Om fastigheten

Rejält skogsskifte med strandlinje mot Lungsjön, söder om Kälarne och Hällesjö. Försäljning gäller del av fastighet, området kan bilda egen fastighet.

Fastigheten består av två skiften om 147,6 ha. Produktiv skogsmark om 116,8 ha med ett virkesförråd om 15 300 m³sk, varav 3 900 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 5,3 m³sk per ha.

Trädslagsblandning med 25 % tall, 52 % gran och 23 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med en viss förskjutning mot yngre skog.

Markförhållandena varierar men består till större del av frisk skogsmark och boniteten är överlag goda. Skogsmarken är lättåtkomlig med ett utbyggt vägnät.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under sommaren 2019. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 116,8 ha med ett virkesförråd om 15 300 m³sk, varav 3 900 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 5,3 m³sk per ha. Medeltal 131 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 25 % tall, 52 % gran och 23 % löv. Relativt jämn åldersfördelning med en viss förskjutning mot yngre skog.

Markförhållandena varierar men består till större del av frisk skogsmark och bonitet är överlag goda. Skogsmarken är lättåtkomlig med ett utbyggt vägnät, dock är ett par av vägarna i behov av renovering och grusning.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 3,7 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 2 avdelningar, totalt 4,5 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 7,1 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering av avdelningarna 4 och 8, sammanlagt 1,8 ha samt plantering av avdelningarna 26 och 29, sammanlagt 13,4 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är underväxtröjning före gallring av 6 avdelningar, sammanlagt 21,3 ha, samt röjning av 2 avdelningar, sammanlagt 10 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Säljaren förbehåller sig nyttjanderätten på jakten på fastigheten under hans livstid.

Fiske

Fiskerätt medföljer.

Mjöåkojan och Lungsjönkojan

Två enklare jaktkojor finns belägna på fastigheten. En i avdelning 34, vid sjön, och en i avdelning 36, nära vägen. För dessa byggnader kommer ett förbehåll/nyttjanderättsavtal skrivas där säljaren behåller rätten till att nyttja byggnaderna för eget bruk.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns det på fastigheten 3 fornlämningar, fångstgropar i avd. 26, och 1 möjlig fornlämning (beskrivningen ej kvalitetssäkrad) boplats i avd. 31, registrerade hos Riksantikvarieämbetet. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

På fastigheten finns det höga naturvärden registrerade, en lövrik barrnaturskog, i avdelningarna 1 och 2 som är föreslagna som NS-område i skogsbruksplanen. Det finns även 4 sumpskogar registrerade. Dessa påverkar avdelningarna 26, 29 och 41 i skogsbruksplanen. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

Del av fastighet säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan i vissa fall krävas från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter