Skogsfastighet

Grönt guld, 458 ha

Försäljningssätt

Anbud senast tis 17 Dec, kl 01:00

Visning

  • Välkommen till visning av byggnader, vägar samt skogen den 16 november 2019. Det blir grillad korv samt dryck, Anmäl er till visningen till mäklaren Agneta 0581-18569

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
462,2 ha
Tomtområde
462,2 ha
Virkesförråd
63 051 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Lekeberg Brohyttan 6:3

Om fastigheten

En produktionsinriktad skogsfastighet om 458 hektar, belägen i Örebro län. Den produktiva skogsmarken utgörs av 373 hektar och virkesförrådet uppgår till ca 63 000 m3sk. Marken är lättillgänglig med anslutande vägar och här finns utrymme för slutavverkningar och gallringar under den närmaste tioårsperioden. Detta beror till stor del på den fina åldersfördelningen.
Finns möjlighet att förvärva ett representativt boende, Lekeberg Brohyttan 2:6.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skog

Fastigheten ligger i Lekebergs kommun och består av ett skifte. Fastighetens totala areal uppgår till 457,6 ha
varav 373,3 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 63 048 m³sk trädslagsfördelningen är: tall
45 %, gran 38 % och löv 17 %. Ålderfördelningen är relativt jämn med en stor andel medelålders skog.

Planen upprättades 20190410, planen har inte uppräknats för växttillväxtsäsonen 2019 (2 849 m3sk).

Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 14 795 m³sk (gallring 13 337 m³sk och
föryngringsavverkning 1 458 m³sk).

Till naturvård har avsatts 5,2%. Kravet från PEFC är att minst 5% av den produktiva skogsmarken avsätts till
naturvård.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 %-regeln).

Jakt

Jakten är utarrenderad, 1-årigt avtal.
Upplåtelsen gäller för en tid av jaktår med tillträdesdag den 1 juli 2019. Avtalet ska sägas upp senast 6 månader före avtalstidens utgång.
Arrendeavgift 20 000 kr per år plus moms.

Åkermark

Åkermarken är utarrenderad till två arrendatorer, 1-åriga avtal. Arrendator 1 arrenderar 5 ha till en kostnad av 3 000 kr + moms. Arrendator 2 arrenderar ca 21 ha, samt del av ekonomibyggnader till en kostnad av 1 250 kr/ha + moms.

Stödrätter

Totalt 44,4 uthyrda stödrätter. 44 stödrätter värde 126,53 EUR styck och 0,4 stödrätt värde 50,61 EUR styck.

Möjlighet till boende

Möjlighet att köpa till bostadshus, Lekeberg Brohyttan 2:6. Välplanerad villa på 205 kvm med stora sällskapsytor.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturminnen är registrerade på kartan och i register.

Fastigheten omfattas inte av vattenskyddsområde eller Natura-2000 område.

Ekonomibyggnader m.m.

Det finns stora ekonomibyggnader. Ekonomibyggnad 1: fd djurstall och maskinhall. Ca 1 830 kvm. Byggnad 2: maskinhall och gårdsverkstad. 250 kvm.
Byggnad 3: Lada vid bostadshuset Brohyttan 2:6, innehåller garage/masinhall samt isolerat rum som har varit pingislokal.

Skidspår

Det finns ett skidspår, ca 2 km. De boende i Brohyttan nyttjar spåret då det har kommit snö.

Tennisbana

Det finns en tennisbana på marken. Tennisbanan nyttjas av de som bor i Brohyttan.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/ . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Anbud

Öppen budgivning innebär att intressenter som inkommit med bud får veta nivå på högsta bud. Det kommer att stå på hemsidan att budgivning pågår, när bud inkommit.

Bud skall inges skriftligen via fax, e-mail eller post och lämpligast på bifogad blankett, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas.

Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet.

Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, budgivare som inkommit med intresseanmälan och önskar deltaga.

Budförteckning

En förteckning över budgivarna och samtliga lämnade
bud kommer att överlämnas till den slutlige köparen.

Information

Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material.

För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej.

Ej heller för händelse som ägaren eller LRF Konsult icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar.

Ägaren och/eller LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: LRF KONSULT, 2015.

Friprövningsrätt

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång
avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Sidoverksamhet

Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudanden från Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna sidoverksamhet en fast ersättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Råd

Behöver Du hjälp med att tolka skogsbruksplan, förstå EU-stödregler, skattefrågor, upprätta skriftlig boendekostnadskalkyl m.m? Kontakta ansvarig mäklare.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren. Kontakta mäklaren och boka tid.

Bom

Kontakta mäklaren för att få kod till bommen.

Grillning

Under visningsdagen den 16 november kommer vi att bjuda på korv med bröd och dryck, samt en rundtur i skogen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 455 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter