Skogsfastighet

”Halvarmårs” i Östansjö!

Högsta bud

850 000 kr

Högstbjudande: 875 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Vänligen kontakta LRF Konsult i Sveg för bokning av visning på tele nr 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
51,3 ha
Skogsmark
8,0 ha
Myr/kärr/mosse
38,0 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Inägomark
4,0 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
781 m3sk
Boyta
171 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN LILLHÄRDALS-ÖSTANSJÖ 12:3, 12:2

Adress

Halvarmårs 502 84080 Lillhärdal

Om fastigheten

Gården ”Halvarmårs” i Östansjö är en anrik äldre gård, mycket fint belägen med storslagen utsikt över Orrmosjön och de blånande bergen. Till fastigheten hör boende om 6-7 rok , enklare ekonomibyggnader av olika karaktär och standard, samt skog och inägomark. Fastigheten sträcker sig från Orrmosjön och vidare i väst-östlig riktning. Total areal om ca 51 ha, varav 12 ha produktiv skogsmark samt 5 ha inägomark.
Stora möjligheter till jakt och fiske.
Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende där naturen erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske i vacker lantlig miljö med relativ närhet till fjällen och till alpina destinationen Björnriket/Vemdalsskalet/Lofsdalen.

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett pris om 875 000 kr.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad uppförd 1920 i 2 plan på torpargrund och delvis källare. Plåttak och fönster av typ enkelglas med innanfönster. Fasad av plåt. Uppvärmning från direktverkande el samt braskamin i kök. Inrett med 6-7 rok. Huset håller till stor del äldre enklare standard, dock varvat både med modernare inslag samt även med viss del originalstandard. Boarea 171 m² och biarea 45m², uppgifter enligt fastighetsregistret.

Planlösning:
Entreplan med hall, kök med matplats, sal, två sovrum, badrum och förrådsutrymme/rum.
Övreplan med hall, kök, tre sovrum, badrum och kammare.
Matkällare under del av huset.

Vatten och avlopp:
Vatten från bysamfällighet
Eget avlopp

Driftskostnader: 23 000 kr
Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Frågelista
Detta har säljarna svarat i frågelistan avseende ev kända fel och brister på fastigheten:
-Vattnet i köket på övervåningen är avstängt pga läcka 2013.
-Läckage under diskbänken i köket på nedervåningen har orsakat att golvplankorna har slagit sig (2017).

Pigstuga

Pigstuga
Uppförd i delvis timmer med plåttak på natursten. Nyttjas idag som förrådsutrymme.

Fd fjös

Uppfört i delvis timmer med plåttak på natursten. Byggnaden är i sämre skick och del av byggnaden nyttjas som förrådsutrymme.

Härbre

Fint klassisk härbre i timmer med plåttak på grund av natursten.

Gammelstuga

Originalbostad på gården uppförd i timmer med tegeltak på natursten. Byggnadsår troligen runt år 1850. Byggnaden håller mycket enkel standard och är i behov av renovering för bevarande.

Lador/övriga byggnader

Ytterligare timmerlador av olika skick och karaktär som sedvanligt på denna typ av jordbruksfastigheter i detta område. Samtliga byggnader uppförda i timmer med plåttak på grund av natursten. Används i huvudsak som förråd och lagringsutrymmen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av Mellanskog uppräknad fram till dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 12,4 ha med ett virkesförråd om 781 m3sk varav 398 m3sk är, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Jakt

Fastighetens är idag inte registrerad för älgjakt och ny ägare får själv registrera marken alt söka medlemskap i angränsande jaktlag.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, biotopsskydd, forn eller kulturminnen registrerade. (Källa Se Sverige). Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 70 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter