Lantligt boende

Hästgård 4 ha ostört läge

Pris 2 125 000 kr eller bud

2 125 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 21 okt, kl 15:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,0 ha
Tomtområde
4,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖLVESBORG HÄGNAD 1:14 samt område av Hägnad 1:13.

Adress

Hägnadsvägen 69 29493 Sölvesborg

Om fastigheten

Hästgård/avstyckad gård i ostört läge strax norr om Pukavik med boende samt ekonomibyggnader med stall med 5 boxar och loge samt maskinhall med bra lättåtkomliga lagringsytor. Fastigheten ger möjlighet till djurhållning i mindre skala.

Pris 2 125 000 kr eller bud

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostaden

Mangårdsbyggnaden är byggd i 1 ½ plan med källare. Stommen och fasad är av trä och taket är belagt eternit. Uppvärmningen av bostaden sker via vattenburen värme i hela huset, kopplat till en pelletspanna med pelletsbrännare och elpatron. Avloppet är kopplat till en trekammarbrunn med ej godkänd infiltration. Vattnet kommer från en grävd brunn kopplat till ett järnfilter. Senaste renoveringen är från år 2006 av köket.

NB: 2 sovrum, allrum, kök, groventré, hall samt genomgångsrum och toalett med badkar.
ÖB. 3 sovrum samt hall.

Källaren inrymmer tvättstuga med torkskåp, förråd, toalett med dusch och pannrum med större förråd.

Ekonomibyggnader

Inom gårdscentrat finns idag tre ekonomibyggnader i form av ladugård med stall, magasin/förråd samt maskinhall.

Ladugården ligger närmast bostaden och inrymmer stall med 5 boxplatser samt gång till loge och gödselplatta. Resterande del av byggnaden används som förråd/loge.

Magasinet/förrådet används i huvudsak som förråd.

Maskinhallen ligger strax intill gårdscentrat är byggt på en gjuten platta med murade väggar och med ett tak av plåt.

Inägomark

Inom fastigheten finns idag ca 1,2 ha inägomark varav delar av marken ligger intill gårdscentrat samt längs Västra Olundsån.

Skogsuppgifter

Skogsmarken bedöms uppgå till ca 2 ha och utgörs i huvudsak av lövskog med inslag av bergknallar. Markerna kan eventuellt omformas till hagmark.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna är utmarkerade av fastighetsägaren med käppar och kommer fastställas av lantmäteriet under slutet av september och början av oktober 2019.

Fastighetsbildning

Inom fastigheten sker idag en pågående lantmäteriförrättning gällande fastighetsreglering av mark till fastigheten Hägnad 1:14. Efter att lantmäteriförrättningen är klar kommer den totala arealen till fastigheten vara ungefär ca 4 ha, varav inägomarken uppgår till ca 1,2 ha och skogsmarken uppgår till ca 2 ha och gårdscentrat uppgår till ca 0,75 ha.

Spekulant ombedes vara tålig att mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Efter att förrättningen vunnit laga kraft åligger de köparen ensam att svara för lagfarts-, stämpel- och eventuella lantmäteriförrättningskostnader i samband med köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av byggnaderna kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Besiktning av byggnaderna sker innan bud ges av alternativt sakkunnig snickare, rörmakare mm

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter