Lantbruk

Hova 52 ha

Högstbjudande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 20 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,3 ha
Skogsmark
32,1 ha
Åkermark
14,6 ha
Övrigmark
5,6 ha
Virkesförråd
11 175 m3sk
Boyta
84 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gullspång Nolkvarn 1:2 m.fl.

Adress

Nolkvarn 1 548 92 Hova

Om fastigheten

Fastighet med gedigen historia belägen i Hovaåns dalgång strax norr om Hova. Fram till mitten av 1950-talet var det full aktivitet på gården med verksamhet både
i kvarnen, sågen och i snickerianläggningen. Sedan dess har tiden i Nolkvarn stått stilla och mycket är orört sedan dess.
Den trivsamma miljön gör sig påmind runt ån med sina allundar och lönnallén vid sågverket. Bakom bostadshuset i dalen slingrar sig ån fram och förgrenar sig genom landskapet.

Till gården hör 32 ha virkesrik skogsmark med ett virkesförråd om 11 175 m³sk samt 14 ha åkermark och därtill 6 ha övrig mark. Jakt- och fiskerätt.

En fastighet med potential för den som värdesätter historia och kulturarv.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnadsbestånd 1

Med ett högt och vackert läge med utsikt över fastigheten återfinns en boplats med flertalet byggnader.
Ett bostadshus och drängstuga, båda bortom all räddning. Flera uthus såsom ladugård, magasin, svinhus och vagnskjul. Flera av byggnaderna bär tak av plåt och nyttjas bl.a. till maskinförvaring.

Byggnadsbestånd 2

Nere i dalen nedanför kvarnen finns en boplats med bostadshus och några mindre uthus. Bostaden har stått obebodd sedan våren 2018 och är i stort behov av underhållsåtgärder. Huset är uppfört på torpargrund med timrad stomme, putsad fasad, kopplade 2-glas fönster och på taket ligger lertegel.
Huset inrymmer hall, två rum och kök samt badrum. På övre plan finns en liten hall och två rum.
Uppvärmning sker via kökspanna, luftvärmepump samt direktverkande el. Vatten och avlopp är enskilt. Några garantier att uppvärmningssystem och VA är funktionsdugligt kan ej lämnas.

I anslutning till bostaden finns några mindre uthus uppförd i trä under tak av plåt.

Kvarn

Kvarnen har sitt ursprung från 1800-talet, där källaren och första våning är uppförda i putsad tegel och andra våning i timmer, byggnaden bär tak av lertegel. Ursprungligen drevs kvarnen av ett vattenhjul men 1904 byggdes en 203 meter lång trätub och kvarnen blev istället turbindriven. Fram till slutet av 1940-talet maldes spannmål i kvarnen efter det konverterades den för att kunna mala sågspån till trämjöl för tillverkning av linoliummattor. 1952-1953 kom plastmattorna och spånmalningen lades ned.

Såg- och snickeriverkstad

Ett sågverk, snickeriverkstad och virkesförråd finns uppförda på fastigheten. Här sågades förr i tiden virke till traktens bönder och i snickeriet tillverkades möbelstommar och skurborstämnen. I snickeriet finns bl.a. plan- och rikthyvel, pelarborrmaskin, svarv etc. Snickeriet har används fram till 2018 för husbehov och hobbyverksamhet.

Byggnaderna är uppförda i trä och bär tak av plåt och är i relativt gott skick.​

Åkermark

14,87 ha stödberättigad åkermark varav ca 11,3 ha är beläget i ett skifte och utgörs av odikad sandjord. Resterande areal är fördelad på flera skiften belägna i anslutning till byggnationen och har legat i träda under lång tid.

Arrende & stödrätter

Åkermarken är utarrenderad till 2021-03-21 och därefter tillgänglig för köparen. Vid avträdet ska marken avlämnas oplöjd. I överlåtelsen ingår fastighetens tilldelade stödrätter vilka ska överföras till köparen i god tid inför 2021 års SAM-ansökan.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 32,1 ha med ett bedömt virkesförråd om 11 175 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 343 m³sk/ha.
Markens medelbonitet har bedömts till 8 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 130 m³sk. Trädslagsfördelningen består av 35% tall, 38% gran, 6% björk och 21% övrigt löv. Avverkningsförslaget under planperioden är 7 190 m³sk, därav slutavverkning 6 275 m³sk, gallring 360 m³sk och naturvårdsskötsel 560 m³sk. ​

Fastigheten är mycket virkesrik och har stor andel slutavverkningsmogen skog. Om avverkningsförslaget följs kommer virkesvolymen att minska till ca 5 300 m³sk i slutet av planperioden. ​​

Fastigheten har stor andel naturvårdshänsyn eftersom den ligger i Hovaåns dalgång med mycket varierad växtlighet och med en mångfald av olika lövträd.
Det finns idag inget formellt skydd på brukningsenheten som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal men det finns flera nyckelbiotoper registrerade och objekt med naturvärden.

Nedanstående nyckelbiotoper finns registrerade, tillsammans uppgår arealen till 5,5 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 2 100 m³sk, se även avdelningsbeskrivningen i skogsbruksplanen. ​
​N 2433-1997 Allund vi Hovaån 0,6 ha,
N 2480-1197 Allund vid Hovaån 2,1 ha,
N 2478-1997 Lönnallé vid sågen 0,1 ha,
N 1532-2018 Barrnaturskog Nolkvarn 2,7 ha,
Objekt med naturvärden
N 2432-1997 Lövskog i Hovaåns dalgång 4,1 ha.

Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i augusti 2018 och som är framskriven till dags datum vad gäller virkesförråd. Planläggare som upprättat och skrivet fram planen är Lars Densborn.​​

Kulturvärden

Inom fastigheten finns flera Fornlämningar registrerade.
10192900460001 Gränssten
10192900920001 Område med odlingsrösen

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. ​Det småbrutna landskapet gör viltillgången rik främst på dovhjort och älg.

Fiske

Fastigheten har del Kvarnhäljatorp FS:1 som avser fiske i Skagern.

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplan.
Arealerna enligt fastighetstaxeringen uppgår för samtliga fastigheter till 50 ha och är fördelade på 19 ha skog, 15 ha impediment, 15 ha åkermark och 1 ha övrig mark.
Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till:
Nolkvarn 1:2 = 23,76 ha
Nolkvarn 1:3 = 28,17 ha
Sågbacken 2:1 = 2,22 ha gemensam ägovidd med Sågbacken 1:2.
Sågbacken 2:2 = 0,378 ha till 2,13 ha arealen är outredd och är gemensam ägovidd med Sågbacken 1:3.
Kvarnhäljatorp 2:3 = 0,645 arealen är outredd

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Fastigheten överlåtes helt utan städning, den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar övergår till köparen.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få fram aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för såväl fysisk som juridisk person, avseende glesbygdsområde.

Nolkvarn S:1

Samfälligheten Nolkvarn S:1 ägs till hälften vardera av fastigheterna Nolkvarn 1:2 och 1:3. Samfällighetens areal uppgår enligt fastighetsregistret till 2,6 ha och utgörs enligt beskrivningen av soldattorp. I dagsläget är samfälligheten obebyggd???Området är markerat med blålinje på fastighetskartan.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter