Skogsfastighet

Investera i skog

Högstbjudande

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 15 aug, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,6 ha
Skogsmark
24,7 ha
Myr/kärr/mosse
4,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
4 300 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SALA SÖRSALBO 6:17

Om fastigheten

Med ett attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade, bara 10 km väster om Sala ligger denna pärla. Från Stockholm är det en 13 mils bilfärd och du tar dig hit på strax över 1 ½ h.

Fastigheten består av ett sammanhängande skifte med en totalareal på 29,6 ha, varav 24,7 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten är talldominerad och har ett virkesförråd om 4 300 m³sk. Medelbonitet om 5,1 m³sk per ha. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är yngre gallringsskogar. Bra vägnät för att nå alla delar av fastigheten.

Goda viltmarker med vilt så som älg, hjort och småvilt. Jakten ingår i ett älgskötsel- samt viltvårdsområde. Jakträtten övergår i samband med tillträde av fastigheten.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under maj 2019 av Anemone skog.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 24,7 ha med ett virkesförråd om 4 300 m³sk, varav 600 m³sk är S1- och S3-skog. S3 = Skog i föryngringsbar ålder, Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Medelbonitet på 5,1 m³sk per ha. Medeltal 173 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 87 % tall, 9 % gran och 4 % björk. Ojämn åldersfördelning med en tydlig tyngdpunkt på skog i åldrarna 40-49 år, G1:or.
Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Terrängen är bitvis kuperad men större delen är lättframkomlig.

Av den produktiva skogsmarken klassas 63,2 % (15,6 ha) som torr och 36,8 % (9,1 ha) som frisk.

På fastigheten är 1 avdelning om 1,3 ha, föreslagen som NO-område (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 5,3 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

I planens första period finns 4 avdelningar, sammanlagt 15,4 ha, som är föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

En jakträtt medföljer fastigheten. Fastigheter ingår Sand-Salbo Viltvårdsområde (VVO) som sträcker sig över ca 2 100 ha. Ordförande är Daniel Lundqvist, 070-574 42 38. Fastigheten tillhör ett större Älgskötselområde (ÄKO) på 5 600 ha. Tilldelning på älg jaktsäsong 2017-2018 var två tjurar, en ko och sex kalvar. Årlig kostnad per jägare för jaktkort är 5 500 kr. Kronviltjakten bedrivs som avlysningsjakt.

Jakten är uppsagd av säljaren och jakträtten kommer vara köparen tillgänglig fr o m tillträdesdagen.

Mantal

Fastigheten har 31/1000 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns en byggnad för radiokommunikation, byggnaden är på ofri grund ( dvs. byggnad och mark är ej i samma ägarens hand). Ett markområde om 200 m² för mast, stagförankring och teknikbodar är upplåten via ett anläggningsarrende. Arrendator är Tele2 AB. Avtalet är gällande fr o m 2001-05-01 t o m 2050-04-30. Arrendeutgiften har erlagts som en engångsbetalning för hela avtalstiden och behålls av säljaren. Arrendatorn är skyldig att återställa upplåten plats efter utrustningens nedtagande.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Miljöpåverkan

Under 2018 fick bergsstaten en ansökan från Drake Resources Ltd om undersökningstillstånd för ett området där fastigheten Sörsalbo 6:17 ingår. Det sydöstra hörnet ligger dock utanför området. Om ett undersökningstillstånd beviljas innebär det en ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en fyndighet inom det aktuella området.

Bergsstatens prövning av ansökan kan leda till att ansökan avskrivs, avslås eller beviljas. Tidigast kommer beslut att meddelas under januari 2019.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter