Skogsfastighet

Investeringsskog med jakträtt

Högstbjudande

400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 22 aug, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,3 ha
Skogsmark
18,1 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
1 100 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK ÖSTANVIK 175:1

Om fastigheten

Skogsfastighet väster om Furudal i Rättviks kommun. Fastigheten består av tre skiften och omfattar totalt 19,3 ha varav 18,1 ha är skogsmark. Virkesförråd om 1 100 m³sk, varav 220 m³sk är S1-skog. Medelbonitet på 5 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 81 % tall, 15 % gran och 4 % löv. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på behandlad kalmark (K2) samt gallringsskog (G1). Gallrade tallbestånd som står på tillväxt och ungskogar med visst röjningsbehov där av både tall och gran finns.

Jakträtt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016 av Per Jernström. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2018.

Fastigheten består av tre skiften. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 18,1 ha med ett virkesförråd om 1 100 m³sk, varav 220 m³sk är S1-skog. Medelbonitet på 5 m³sk per ha. Medeltal 61 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 81 % tall, 15 % gran och 4 % löv. Något ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på behandlad kalmark (K2) i åldrarna 0-9 år samt gallringsskog (G1) i åldrarna 40-49 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Skogsmarken är relativt lättåtkomlig där två av skiftena har direkt åtkomst av väg.

På fastigheten är inga avdelningar satts av till naturvård.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av plantering av 3 avdelningar om sammanlagt 2 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är röjning av 2 avdelningar om sammanlagt 1,9 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Jakt

I Furudal finns 3 jaktlag, Bondlaget, Källa/Blidbergs jaktlag och Nymans. Skiftena ligger utspridda runt byn så man får ansöka och ta med marken till lämpligt jaktlag. Älgjakten norr om väg 396 hör till Noppikoski Älg SKO och söder om vägen hör till Rockans Älg SKO. Jakten övergår till ny ägare.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer.

Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Inteckningar

Summa 937 000 SEK, Antal 1. Gäller även: Rättvik Östanvik 231:1

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 937 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter