Skogsfastighet

Jakt och investeringsfastighet i Åre!

Försäljningssätt

Anbud senast tis 15 okt, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bra att meddela fastighetsmäklaren innan, för att förvissa sig om att inga vägbommar är låsta. Om visning önskas vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
535,6 ha
Skogsmark
422,3 ha
Myr/kärr/mosse
102,7 ha
Inägomark
0,4 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
1,8 ha
Vatten
7,6 ha
Virkesförråd
40 834 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÅRE OTTSJÖ 2:152

Adress

Ottsjö 2:152 Ottsjö

Om fastigheten

Unikt tillfälle att förvärva större skogsfastighet i vacker fjällmiljö. Fastigheten som är obebyggd utgörs av ett större sammanhängande område och är vackert belägen mellan Trillevallen och Ottsjö, med milsvid utsikt över den omgivande fjällvärlden. Mycket fina jaktmöjligheter i vacker fjällnära miljö. Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över ca 7 000 ha där gemensam älgjakt bedrivs. Småviltjakten bedrivs på den egna arealen. Total areal om 528 ha varav 422 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd som är jämt fördelat över åldersklasserna samt ger en mycket god årlig tillväxt om ca 1 480 m³ sk. Total volym om 40 834 m³ sk varav ca 17 009 m³ sk är S1 och S2-skog. Fastigheten sträcker sig nord/sydlig riktning med början vid vägen till Ottsjö och slutar nära trädgränsen på Vällistefjället, allt inom rimligt avstånd till vad Åre som skiddestination har att erbjuda.

Investeringsfastighet
Fastigheten ger en bra bild av fördelen med en skoglig investering där den årliga tillväxten ger en volymsökning om ca 1 480 m³sk, vilket naturligt kan omsättas i en god årlig värdeökning. Även möjlighet till viss direktavkastning från den äldre volymen där ca 17 000 m³sk är S1 och S2 skog. Till detta tillkommer de naturliga rekreationsvärden i en vacker fjällnära natur såsom jakt, fiske, fjällvandring och skidåkning mfl, vilket alltid är svårt att sätta in i ett ekonomiskt perspektiv.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2019-10-15

Möjlighet att lägga bud på delar av fastigheten, se vidare under ”Försäljningssätt”.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016 av Fria skog. Skogsbruksplanen har sedan uppräknats två tillväxtsäsonger av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 422,3 ha med ett virkesförråd om 40 834 m³sk varav 20 568 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 18,5 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 10 och avd nr 14. Säljaren ansvarar och bekostar att dessa åtgärder blir utförda. Köparen övertar däremot ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Lantmäteriets kartuppgifter finns inga fornlämningar registrerade, dock finns enligt fastighetsägaren en kolbotten vid Nyvallsvägen, 50 m väster om rågången.

Naturvärden

Det finns idag inga kända eller registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller andra fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten är mycket vackert belägen och ger goda jaktmöjligheter både på älg och småvilt i ett varierat landskap i en fjällnära miljö.
Gällande älgjakten så ingår fastigheten för närvarande i Ottsjö jaktlag som förfogar över en areal om ca 7 000 ha. Området ingår i sin tur i Vällistefjällets älgskötselområde. Jaktlaget utgörs av ca 18 personer.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Ny ägare ansvarar själv för att söka ev medlemskap i bef jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har ej någon fiskerätt, dock ligger Hustjärnen på skiftet där man som markägare kan fiska med fiskekort i fiskevårdsområdet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand. Om egen visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Led/Skoterled

En skoterled går upp genom skogsskiftet nordvästra del upp Yttersvallen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7 875 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter