Lantbruk

Jakt och produktionsfastighet i Nybodarna!

Säljs via anbudsförfarande

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 15 okt, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bra att meddela fastighetsmäklaren innan, för att förvissa sig om att inga vägbommar är låsta. Om visning önskas vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
499,1 ha
Skogsmark
335,4 ha
Myr/kärr/mosse
154,5 ha
Berg/hällmark
0,4 ha
Väg och kraftledning
6,7 ha
Övrigmark
0,6 ha
Vatten
1,5 ha
Virkesförråd
36 098 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG BORGEN 3:16, 8:5

Adress

Berg Borgen 3:16, 8:5

Om fastigheten

Unikt tillfälle att förvärva större skogsfastighet i vacker fjällnära miljö. Fastigheten som är obebyggd utgörs av ett större sammanhängande område och är vackert belägen strax söder om Oviksfjällen vid Nybodarna, med milsvid utsikt över den omgivande fjällvärlden. Fastigheten erbjuder mycket fina jaktmöjligheter både utifrån fastighetens delvis vildmarksliknande karaktär och utifrån den omgivande orörda vackra miljön. Jakten kan bedrivas både på den egna marken och på de angränsande statliga jaktmarkerna. Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över ca 1 830 ha där gemensam älgjakt bedrivs och där fjolårets avskjutning var 3+3 älgar. Småviltjakten bedrivs på den egna arealen. Total areal om 499 ha varav 335 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd med övervägande andel skog som är äldre än 110 år. Total volym om 36 098 m³ sk varav ca 28 000 m³ sk är S1 och S2-skog. Tillhörande fäbodruta på Nybodarna och tomtmark i byn Borgen strax norr om Myrviken.

Jakt/rekreation och produktion
Fastigheten erbjuder unik möjlighet för den som söker en större fastighet med god arrondering och mycket goda jakt och fiskemöjligheter i vacker orörd natur. Fastigheten angränsar både med det större skogsskiftet samt med fäbodvallen direkt till statens mark där man kan lösa kort och jaga ripa på mycket stora arealer. Erkänt god tillgång på älg och småvilt, främst i form av tjäder och orre. Vidare finns goda fiskemöjligheter i någon av de två bäckar som genomflyter fastigheten,Stavbrännbäcken, och Styggbäcken, samt Galån. Ekonomiskt möjliggör den stora andel äldre slutavverkningsmogna skogen viss direktavkastning om så önskas, alt mindre årligt löpande uttag som driftstillskott. Övriga attraktioner i ”närområdet” som bör nämnas är Gourmetrestaurang i Glen, “Hävvi i Glen”, vilken finns representerad i “ White Guide”.

Försäljningssätt: Prisidé 8 000 000 kr. Skriftligt anbud senast 2019-10-15

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2016 av Norrskog. Skogsbruksplanen är uppräknad med tillväxt till dagens datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 335,4 ha med ett virkesförråd om 36 098 m3sk varav 28 003 m3sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten erbjuder mycket stora möjligheter till jakt på älg, ripa och tjäder i ett naturskönt område med insprängda myrar och skogsholmar med hög vildmarkskaraktär. Dess geografiska belägenhet i direkt anslutning till de statliga jaktmarkerna både med skogsskiftet och med fäbodvallen, ger goda möjlighet till jakt på stora arealer, utanför den egna marken.

Fastigheten ingår idag i Prästbuans jaktlag. Jaktlaget ingår i ett licensområde som omfattar en areal om 1 830 ha och jaktledare ärPer-Erik Åhs, 070-6879859. Enligt uppgift från jaktledaren var tilldelningen för 2018, 3 stora och 3 kalvar. Här bedrivs småviltjakten idag på den egna arealen.

Ny ägare får själv söka ev medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

De angränsande statliga jaktområdena har benämningen TÅ4a, TÅ4b och TÅ4c enligt Länsstyrelsens indelning.

Jakten övergår till köparen senast 2020-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

Det finns idag två nyckelbiotoper och ett naturvärdesobjekt registrerade på fastigheten. Nyckelbiotoperna är belägna inom avdelningarna 7 resp 95 och naturvärdesobjektet berör avdelningarna 25, 28 och 35. Utöver dessa finns idag inga ytterligare kända eller registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller andra fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

"Säljaren berättar"

På 1830-talet tilldelades de bönder från byar i Oviken som idkade fäboddrift på “kälen”, d.v.s.fjälltrakterna, den s.k. fyllnadsjorden. Den utgjordes av de skogsmarker som omgav fäbodarna,- i Borgens och Backens fall: Prästbodarna, Galåbodarna, Nybodarna. Skogen värderades huvudsakligen som betesmark före 1870-talet i denna del av landet, då den ju senare fick betydelse som industriråvara. Detta kom att innebära att man brände av skogen för att skapa bete till fäbodens kreatur. Två namn på kartan över vårt område vittnar om detta bruk, Stavbränna och Högbränna. Även delar av fastigheten Borgen 8:5 består av gammal “bränna”.

Ett av traktens bästa älgpass av gammal hävd ligger där skogsstyrelsen angivit naturvärdesområde. En spekulation från min sida är att de ställen som utsetts till NO och nyckelbiotoper skulle kunna fungera som korridorer för viltet från de stora betesområdena på bolagsskogen. F.ö. kommer det att vara vargfritt på trakten så länge som renskötsel bedrivs i närheten.

Arrende/nyttjanderätter

Byggnad på ofrigrund
På tomtmarken i byn finns en byggnad som ägs av annan än säljaren och ingår således ej i denna försäljning.

Nybodarna

Obebyggd fäbodruta på Nybodarnas fäbod. Vallen är belägen i lugnt och avskilt läge i direkt anslutning till de statliga jaktmarkerna. Mycket trevligt med den angränsande Galån.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter