Lantbruk

Jord och skog Nybro, 63 ha

Högstbjudande

4 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 8 Nov, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,1 ha
Skogsmark
47,8 ha
Åkermark
7,3 ha
Skogsimpediment
0,3 ha
Övrigmark
7,7 ha
Virkesförråd
6 026 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Nybro Börsryd 1:10

Adress

Nybro Börsryd Nybro

Om fastigheten

Nybro Börsryd 1:10
Skogsskifte beläget 5 km öster om Nybro.
Areal 63 ha varav skogsmark 48 ha, 6 100 m³sk.
God bonitet om 7,6 m³sk.
Inga byggnader.

Utgångspris: 4 200 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2019-11-08, kl. 16:00.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad
skogsbruksplan där fältinventeringen är utförd av
LRF Konsult AB, Mattias Johansson i juni 2019.

Skogsfastigheten har en skogsareal om 47,8 ha med ett
tall- och grandominerat virkesförråd om cirka 6 100 m³sk.
Hänsyn är tagen till tillväxt 2019 samt viss avverkad granbarkborreskadad volym.
Medelbonitet om 7,6 m³sk.
Fastighetens skogsareal har goda förutsättningar för skogsproduktion och skogsskötsel.
Stor andel av skogsarealen finns i huggningsklasserna G1 och S2.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt medelbonitet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen
är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga.
Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Cirka 7 ha åkermark finns på fastigheten.
EU-stödrätter kan eventuellt följa marken.
Arealen tillgänglig för köpare från våren 2020.
I avdelning 15 odlas poppel.
Gårdsstödsberättigad areal, poppeln är klassad som energiskog.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin m.m.
Jakten tillgänglig från och med 2020-07-01.

Forn- och kulturlämningar

I avdelning 7 finns kultur- och bebyggelselämning samt en stenbro.
I avdelning 20 finns det spår efter kolbotten.
På flera ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Dikningsföretag

Fastigheten har andel i Kölbäckens dikningsföretag.

Skogsbilsvägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilsvägar.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar av fastigheten. Det förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Anders Bernhardsson för mer information.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark m.m.
Sedvanlig hänsyn till jord, skog och naturvårdsintressen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter