Lantbruk

Jord och skogsfastighet om cirka 25 ha.

Högstbjudande

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 14 jun

Visning

  • tis 28 maj, kl 16:30

    Läs villkor

    Anmäl dig till visning via mail eller telefon till ansvarig mäklare.

    En intressent kan själv undersöka skog och mark. Vederbörlig hänsyn skall tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare!

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,2 ha
Tomtområde
25,2 ha
Virkesförråd
869 m3sk
Boyta
80 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY IVLA 4:3 och LJUNGBY HULTSÅKRA 1:6

Adress

Malmaryd 1 34175 Hamneda

Om fastigheten

Fridfullt beläget i utkanten av Ivla by cirka 2 mil sydöst om Ljungby, hittar vi denna mindre jord och skogsfastighet. Fastigheten Ivla 4:3 och Hultsåkra 1:6 omfattar totalt cirka 25 ha. Produktiv skogsmark om cirka 17 ha och ett virkesförråd om 869 m³sk. Själva gården ligger med ett fritt läge omgiven av cirka 6 ha åker och betesmark. Omfattande renoveringsbehov av bostadshus och äldre ladugårdsbyggnad.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset ligger med ett högt och trevligt läge. Huset rymmer 5 rum och kök. Huset är i stort behov av renovering. För interiörbilder från bostadshuset, kontakta ansvarig mäklare.

Ladugård

Ladugård med sedvanliga utrymmen såsom bl.a. fähus, logdel och ränne. Ladugården är i mycket dåligt skick och i behov av renovering.

Maskinhall

Maskinhall uppförd på grusbädd i träkonstruktion med plåtfasad och plåttak.

Skogsuppgifter

Skogsmarken uppgår till 15,6 ha med ett totalt virkesförråd om 869 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 56 m³sk/ha. Barr är det dominerade trädslaget med gran 47%, tall 19% och resterande utgörs av löv 34%. Skogsmarkens bonitet är beräknad till 6,2 m³sk/ha/år. Den löpande tillväxten är f.n. 64m³sk/år. Skogens åldersfördelning har en tydlig övervikt mot ungskog i åldersklasserna 10-40 år. Planens avverkningsförslag uppgår till 392 m³sk varav 315 m³sk är gallring och 77 m³sk är slutavverkning.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.

Inägomark

Den taxerade åker och betesmarken uppgår till 4 ha respektive 2 ha. Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken (åker och betesmark) till 6,2 ha. Jordbruksmarken är ej upplåten. Inägomarken ligger belägen i anslutning till gårdscentrat.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten och tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Ljungby Hultsåkra 1:6

I skogsbruksplanen ingår inte fastigheten Ljungby Hultsåkra 1:6 som är en del av försäljningen. Enligt taxering uppgår denna del av fastigheten till 2,62 ha. Fastigheten är samtaxerad med Ivla 4:3

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Försäljningssätt

Försäljningen avser båda fastigheterna Ljungby Ivla 4:3 och Hultsåkra 1:6.

Fastigheten säljs genom budgivning.
Bud skall inges skriftligen via post eller e-post (dan.gustavsson@lrfkonsult.se) och lämpligast på bifogad blankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att efter budtidens utgång kan säljaren välja bort en budgivare eller att anta något av de inkomna buden. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att inbjuda till slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända budgivarna som inkommit med bud och som önskar deltaga.

Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i skogsområdet (friskrivningsklausul). Säljaren friskriver även sig från allt ansvar från lämnade areal och volymsuppgifter i upprättad skogsbruksplan.

Fastigheterna och dess byggnader säljs i befintligt skick med på tillträdesdagen innevarande lösöre. Ingen ytterligare städning kommer ske.

Kostnader för lagfart och stämpelskatt skall betalas av köparen.

I samband med upprättande av köpeavtal skall köparen erlägga handpenning om 10% av köpeskillingen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen.

Äganderätten till fastigheten övergår till köparen på tillträdesdagen efter full slutlikvid erlagts mot kvitterat köpebrev . Säljaren bär eventuell avkastning från fastigheten fram till tillträdesdagen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 32 450 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter