Lantbruk

Jordbruksmark i Nedraby

Högstbjudande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 19 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,5 ha
Tomtområde
29,5 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TOMELILLA NEDRABY 14:6 del av

Adress

Allevadstorp - Jordbruksmark 27173 Köpingebro

Om fastigheten

Obebyggd jordbruksfastighet med en total areal på ca 29 ha. Åkermark på ca 20 ha, fördelat på ett större skifte med god arrondering och två mindre skiften. Övrig areal är betesmark och vatten i Trollasjön och Fyleån.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Åkermark i 3 skiften om totalt ca 19,9 ha. Jorden håller en lerhalt runt 15-20 % och ligger inom jordklass 6. Enligt blockkartan uppgår det norra åkerskiftet till 16,6 ha, och det mellersta åkerskiftet till 1,3 ha. Det södra skiftet delas upp utifrån nuvarande blockkarta och ca 2 ha följer med fastigheten. ​

Betesmark och vatten

I fastighetens norra del finns ett eldorado av blandad natur med rikt djurliv. Marken har präglats av bete under flera hundra år, men under senare tiden har marken varit obrukad och träd och buskar har tagit överhand. I en sänka finns även den lilla sjön som kallas Trollasjö.

I den södra delen av fastigheten rinner Fyleån och väster ut, även det intill Fyleån, finns ett utskifte på ca 2 ha bestående av låglänt och fuktig ängsmark kallat vallamaderna.

Arealen betesmarken uppgår till en ca 5,5 ha och delen av Trollsjö som tillhör fastigheten uppgår till ca 1 ha. Utskiftet med ängsmark har en areal på ca 2 ha. Totalt ca 8,5 ha.

Jordbruksarrende

Jordbruksarrende finns tecknat för åkermarken fram tom 2020-03-13. Uppsägning och överenskommelse finns undertecknad, innebärande att jorden avlämnas direkt efter tröskning 2019 och köpare ges möjlighet att under hösten bruka jorden inför kommande säsong 2020.

Arealer

Enligt uppmätning på fastighetskartan uppgår arealen för hela området (grön markering på kartan) till ca 29,5 ha, varav ca 19,9 ha åkermark, ca 5,5 ha betesmark, ca 2 ha fuktigt ängsmark och ca 1 ha vatten.

Enligt blockkartan uppgår det norra åkerskiftet till 16,6 ha, och det mellersta åkerskiftet till 1,3 ha. Det södra skiftet uppskattas enligt mätning på fastgihetskartan att vara på ca 2 ha. Vilket ger en total areal åkermark på ca 19,9 ha.

Åkermark: 19,9 ha
Betesmark: 5,5​ ha
​​Ängsmark: 2 ha
Vatten: 1 ha ha
Övrigt: 1,1 ha

Totalt: ca 29,5 ha​

Stödrätter

Inga stödrätter följer med fastigheten.

Byggnader

Inga byggnader följer med fastigheten.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Lantmäteriförrättning

Försäljningen gäller del av fastighet och lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten. Ansökan om lantmäteriförrättning är inskickad och uppskattas vara klar om ca 1 år.

I lantmäteriförrättningen kommer även gränserna till fastigheten Tomelilla Nedraby 5:5 (Fastigheten intill bron, Allevads andelsmejeri inkl bostad ) att fastställas.

Gårdscentrum

Det gårdscentrum, Allevadstorp, (röd markering på kartan) som idag tillhör fastigheten är under avstyckning och avses att säljas som en egen fastighet. Vid intresse av att förvärva hela fastigheten, inklusive tillhörande gårdscentrum, kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter