Lantbruk

Jordbruksmark i vackra Mälardalen

Försäljningssätt

Bud senast tor 29 aug, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,5 ha
Skogsmark
6,5 ha
Inägomark
31,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

del av STRÄNGNÄS Helgarö 3:1 och del av Helgarö 4:1.

Adress

Helgaröby 2 64592 Strängnäs

Om fastigheten

Jordbruksmark i ett attraktivt jordbrukslandskap på Fogdön i Södermanland. Del av två fastighetsbeteckningar med en beräknad total areal om 37,5 ha, varav 31 ha är åkermark. Resterande 6,5 ha är skogsmark med ett större område och fler trädbevuxna åkerholmar.

Fogdön befolkades tidigt och har en rik historia. Området är beläget i historiska bygder där du kan finns både Helgaröby kyrka som härstammar från tidig medeltid och i fastighetens nordöstra hörn, fornborgen Helgaröborg. En befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid. Naturen består till stor del av öppna landskap med jordbruk, avbrutet av mindre barr- och lövskogsområden samt några låga berg i dagen.

Jakträtt.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Hitta hit

Bilder

Fakta

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen är det normal produktionsförmåga på åkermarken, avviker max 10 %. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Det odlas i huvudsak korn på marken detta år.

Skogsmark

Enligt mätning på kartan är det ca 6,5 ha skogsmark som medföljer i försäljningen. Detta består av ett större område i nordöstra delen samt flertalet trädbevuxna åkerholmar av varierande storlekar. Blandad ålder på skogen med stort lövinslag. Enligt mätning på Skogsstyrelsens karta "Skoglig grunddata" är virkesförrådet sammanlagt ca 1 000 m³sk.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen vid tillträdet.

Arrende

Det finns inga upplåtna arrenden eller nyttjanderätter.​

Forn- och kulturlämningar

På de delar av fastigheterna som försäljningen gäller finns två fornlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Båda är belägna i den nordöstra skogsdungen. Registrerade finns en befästningsanläggning i form av en fornborg samt en agrar lämning i form av hägnad/stensträng. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

De inteckningar som finns inskrivna på fastigheterna kommer efter försäljning att stanna kvar på stamfastigheten. Inga inteckningar eller pantbrev medföljer i köpet av marken.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på de delar av fastigheterna som försäljningen gäller. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller del av fastighet. För att försäljning av området ska vara möjlig krävs det att en fastighetsbildningsåtgärd sker.

Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter