Lantbruk

Kämpesgården 111 ha jord och skog

Utgångspris

18 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 16 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
111,6 ha
Skogsmark
47,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,3 ha
Berg/hällmark
1,0 ha
Inägomark
62,4 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
11 937 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av Vara Gerstorp 1:7 & Grästorp Råglanna 2:8

Adress

Kämpesgården Vara

Om fastigheten

I bördigt slättlandskap c:a 15 km nordväst om Vara finns nu möjlighet att förvärva en obebyggd jord- och skogsbruksfastighet om c:a 111 ha. Gården är mycket välskött och har en bra arrondering som ger goda förutsättningar för ett rationellt brukande. Ägorna fördelar sig över c:a 61,5 ha åkermark med hög avkastningsförmåga samt c:a 48 ha produktiv skogsmark med bra bonitet och ett virkesförråd om hela 11 937 m³sk.
Försäljningen omfattar fastigheterna Grästorp Råglanna 2:8 samt del av Vara Gerstorp 1:7. Möjlighet finns att förvärva respektive fastighet var för sig eller delar därav.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Åkermark

Väl arronderad åkermark med hög avkastningsförmåga där arealen omfattas av c:a 61,5 ha. Jordarten utgörs till övervägande del av lerjordar med inslag av lättare jord. Markkartering från år 2009 finns tillgänglig.

Huvuddelen av marken är täckdikad på 1960-talet med undantag för c:a 7 ha som nydikades 1990. Därutöver är c:a 28 ha kompletteringsdikat under senare år. Täckdikningsplan med utförda kompletteringar finns att tillgå.

Fastigheten Grästorp Råglanna 2:8 kan tillträdas och börja brukas inför växtodlingsåret 2020. Åkermarken om c:a 26,3 ha överlåts med 17,46 ha höstvete, 0,38 ha skyddszon och resterande c:a 8,5 ha höstplöjt.
Tillträde av fastigheten Vara Gerstorp 1:7 sker då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft. Säljarens önskemål är att köparen börjar bruka åkermarken inför växtodlingsåret 2020 mot erläggande av en arrendeavgift.
Åkermarken om c:a 35,2 ha överlåts med 8,54 ha höstvete, 1,23 ha skyddszon, c:a 2,9 ha träda och resterande c:a 22,5 ha höstplöjt.

Arealuppgifterna för åkermarken är enligt Jordbruksverkets blockkarta samt enligt mätning på fastighetskartan, varför en mindre avvikelse kan förekomma.

För mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår i överlåtelsen och överförs vederlagsfritt på Köparen.

Dikningsföretag

Fastigheterna har del i Anders Kämpesgårdens dikningsföretag av år 1932. Rensning gjordes senast år 2008.​

Arrende åkermark

Möjlighet finns för köparen att arrendera de c:a 5 ha åkermark som säljaren behåller på stamfastigheten Gerstorp 1:7.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 47,6 ha med ett bedömt virkesförråd om 11 937 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 251 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,7 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 363 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 22% tall, 64% gran, 10% löv, 4% ek och <1% Öädel. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på c:a 3 433 m³sk varav 2 666 m³sk utgörs av föryngringsavverkning. Skogen är välskött och har goda drivningsförhållanden med tillgång till bra vägnät. Skogen domineras av de föryngringsbara huggningsklasserna S1 och S2 med ett totalt virkesförråd om 9 142 m³sk, motsvarande 325 m³sk/ha. Skogsvården under de kommande åren består av gallring för bibehållen hög löpande tillväxt. Skogen är fördelad i tre skiften där huvuddelen är sammanhållen med åkermarken samt ett större och ett mindre utskifte några hundra meter bort. I avdelning 32 finns ett fallfärdigt torp samt ihoprasade uthus. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i oktober 2019 av Sten Nilsson, Söne Skogsbyrå.

Jakt

Fastigheten erbjuder jakt på framförallt älg, rådjur, dovhjort och vildsvin.
Småviltsjakten bedrivs i egen regi och älgjakten är muntligen upplåten till Skansens jaktlag. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.
Gerstorp 1:7 ingår i Järpås älgskötselområde.
Gerstorp 1:7 område 1 ingår i Levene-Sparlösa kronhjortsskötelområde och område 2 och 3 ingår i 44:ans kronhjortskötselområde.
Råglanna 2:8 är oregistrerad för älgjakt men ingår i 44:ans kronhjortskötselområde.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av vägar mm.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade på fastigheterna (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheterna (källa: SeSverige och Fornsök).

Mark som ej ingår i försäljningen

På fastigheten Vara Gerstorp 1:7 ingår ej gårdscentrum samt åker och skogsmark enligt bifogad karta. Området omfattas av c:a 9,5 ha.
Därutöver kommer ett område om c:a 1 250 m² att regleras till angränsande fastighet Vara Gerstorp 3:12, se bifogad karta. Området består av bergbunden mark med enstaka träd och där finns uppfört ett äldre uthus.

Byggnad på ofri grund

På fastigheten Vara Gerstorp 3:18 finns uppfört ett garage som delvis står på ofri grund på Gerstorp 1:7.

Taxeringsvärde

Vara Gerstorp 1:7
Totalt taxeringsvärde är 7 388 000 SEK
Typkod 120 Lantbruksenhet, bebyggd.
Taxeringsvärdet är fastställt för taxeringsår 2017.

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Småhusmark på lantbruk: 63 000 SEK
Småhusbyggnad: 416 000 SEK
Ekonomibyggnad: 331 000 SEK
Åkermark: 3 126 000 SEK
Skogsmark: 3 442 000 SEK
Skogsimpediment: 10 000 SEK

Grästorp Råglanna 2:8
Totalt taxeringsvärde är 2 212 000 SEK
Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd.
Taxeringsvärdet är fastställt för taxeringsår 2017.

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Åkermark: 2 193 000 SEK
Skogsmark: 19 000 SEK

Inteckningar

Inteckningar ingår ej i överlåtelsen.

Arealuppgifter

Arealerna i tabellen på sid 4 är hämtade från skogsbruksplanen.

Vara Gerstorp 1:7
Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 89,5531 ha.
Areal enligt taxeringen uppgår till 89 ha fördelat på 40 ha åkermark, 42 ha skogsmark, 4 ha skogsimpediment och 3 ha övrig mark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 93,64 ha.

Observera att arealerna ovan avser hela fastigheten Gerstorp 1:7 där c:a 9,5 + 0,1 ha av arealen ej ingår i överlåtelsen, enligt bifogad karta.

Grästorp Råglanna 2:8
Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 26,4986 ha.
Areal enligt taxeringen uppgår till 26 ha fördelat på 25 ha åkermark och 1 ha skogsmark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 27,73 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Det går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.​

Fastighetsbildning och tillträde

Försäljningen avser del av fastigheten Vara Gerstorp 1:7 samt fastigheten Grästorp Råglanna 2:8. Se bifogad kartskiss.
Området, Vara Gerstorp 1:7 kan bilda egen fastighet eller fastighetsregleras till, av köparen redan ägd fastighet.
Köparen står kostnaden för Lantmäteriförrättningen.
Äganderätten av fastigheten Vara Gerstorp 1:7 övergår till köparen efter det att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, alternativt vid fastighetsreglering, den dag då lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.
Äganderätten av fastigheten Grästorp Råglanna 2:8 övergår till köparen på tillträdesdagen enligt överenskommelse. Säljarens önskemål är att fastigheten tillträds inför växtodlingsåret 2020.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.
För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Delförsäljning

Möjlighet finns att lägga bud på del av försäljningsobjektet. Förutsättningar för en delförsäljning är att det finns bud på samtliga delar och att fastighetsbildning är genomförbar. Lantmäterikostnaden bekostas i sin helhet av köparen.
En förutsättning för delning är också att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter