Lantbruk

Kustskifte med goda intäkter – Rone

Högstbjudande

1 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
50,0 ha
Betesmark
50,0 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Gotland Rone Gullgårde 1:5, del av. Skifte 7.

Om fastigheten

Nu säljs skifte 7 av Rone Gullgårde 1:5, strax söder om Ronehamn med mark ända ner till kusten. Skiftet om ca 50 ha betas och har idag fina intäkter från EU-stöd. Då det gäller del av fastighet krävs sannolikt en fastighetsreglering till av köparen redan ägd jordbruksfastighet och tillträde kan ske först när förrättningen vunnit laga kraft. Marken kan efter överenskommelse med säljaren disponeras för bete redan i år. Skiftet är obebyggt och nås från Uggårdavägen.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Betesmark

Skiftet är totalt omkring 50 hektar och 46,72 ha ger gårdsstöd. 45,87 ha av marken omfattas av särskild skötsel och ger mycket bra stöd i form av miljöersättning. 0,85 ha omfattas av allmän skötsel. Särskild skötsel gav under 2019 2 800 kr/ha och allmän skötsel gav 1 000 kr/ha. Befintliga stängsel ingår i försäljningen. Även delar av samfälligheten Rone S:39 betas idag.

Stödrätter

Skiftet har idag 46,72 ha med gårdstöd. Stödrätter motsvarande sökt areal i EU-ansökan ingår i försäljningen.

Miljöstöd och åtaganden

Åtagandeplanen för miljöstöd avsåg år 2015-2019. Den kan valfritt förlängas om ett år i taget tills dess att den nya gemensamma jordbrukspolitiken i EU är fastslagen.

Forn- och kulturlämningar

På skiftet finns flera registrerade forn- och kulturlämningar. Vid kusten finns ett område med stenvallar. Det finns även en stensättning, ett röse och en stenkrets registrerat. För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan sannolikt inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Rone eller angränsande socken. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen.

Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Angivna arealer är enligt SAM-ansökan och säljarens uppgifter. Således inga exakta arealer. De bestäms först i samband med förrättningen hos Lantmäteriet. Lantmäteriet har för närvarande en handläggningstid på omkring 12-14 månader men det kan variera.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Strandskydd

Marken närmast kusten berörs av strandskydd.

Vägbeskrivning

Kör Uggårdavägen och skiftet är beläget på vänster sida. Se skyltning och kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 11 395 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter