Lantbruk

Lantlig idyll i Kumla, 27 ha

Högstbjudande

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 15 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Skogsmark
3,0 ha
Åkermark
7,0 ha
Åkermark
16,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Boyta
118 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KUMLA FOLKATORP 1:33

Adress

Hagaro 310 69291 Kumla

Om fastigheten

Gården kallas Hagaro, en vacker och välarronderad gård, belägen endast 6 km från Kumla och ca 20 km från Örebro. Gården erbjuder en stimulerande tillvaro på landet med många möjligheter till ett aktivt liv.
Hagaro gård ligger mycket naturskönt med öppna fält och insprängda mindre skogspartier. Gården omfattar en landareal om 27 ha varav 24 ha är åker och bete. All mark är väl samlad runt gårdcentrat.
Tack vare kombinationen av inägomark och skog skapas en härlig miljö med goda förutsättningar för boende, jakt och småskaligt jordbruk.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Hagaro

Huset uppfördes på 1930-talet i plank, med källare. Tillbyggd enplansdel 1989. Man brädfodrade och isolerade huset under 80-talets slut. Då dränerades källare om och ytterväggen fick platonmatta. Det är kopplade 2-glas fönster. Nedervåningen består av två rum och kök, hall, wc/badrum/tvättstuga. När man kliver in i huset har man köket rakt fram till höger. I vardagsrummet finner man en vedkamin, som besiktades av sotare nu i oktober. Sotaren anser att skorstenen bör renoveras med cortenrör. Skorsten ovan tak är utan anmärkning. Vedkamin har idag eldningsförbud

Övervåningen består av tre sovrum och hall.
I källaren finns hydrofor och förråd.

Avlopp till 3-kammarbrunn med infiltration. Gemensamt med grannfastigheten. Man har delat på kostnaderna för tömning.

Uppvärmning med direktverkande el. Vatten från borrad brunn. Vattnet har något hög järn- och manganhalt som ger missfärgningar. Reningsfilter rekommenderas.

Trädgårdstomt med vackra klotpilar, Salix fragilis Bullata, samt fruktträd.

Fd ladugård/stall

Byggnaden består av en äldre ladugårdsdel med höskulle, loge och magasin. Träväggar och eternittak. Större delen av byggnaden har betonggolv. I magasindelen finns en kalluftstork.

Tillbyggt lösdriftstall -08, trä under plåttak.

Tillbyggt stall -08 i trä under plåttak. Stallet är isolerat och har betongolv.

Byggnadens area: 322 m2.

Det finns ytterligare byggnader . Stolpgarage för maskiner , plåttak. mm

Annat

Hagaro, ligger på Närkeslättens flacka, öppna odlingslandskap med inslag av skog i den lilla byn Folkatorp. Här får man en "Bullerbykänsla " med alla sina röda hus.

Skog

Skogen är uppskattad av Anders Karlsson LRF Konsult 20180130, till ca 600 m3sk. Medelbonitet 7,0 m3sk och trädslagsfördelning 20 % gran och 80 % löv.

Inägomark

Gården har haft uppfödning av köttdjur, i lösdriftshall med ströbädd. All betesmark, 9 ha, ligger i anslutning till ladugården. Stödrätter finns.

Åkermark

Åkermarken uppgår till ca 14,6 ha, marken är behovsdikad. Stödrätter finns att överta.

Stödrätter

Totalt 22,34 stödrätter. 21 stödrätter värde 137,4 EUR styck, 1 stödrätt värde 132,91 EUR styck och 0,34 stödrätt värde 46,73 EUR.

Jakt

Fastigheten erbjuder bra jakt med god tillgång av framförallt älg, rådjur och vildsvin. Jakten tillfaller köparen 20200701. Fastigheten består av två skiften som ej ingår i något älgskötselområde eller licensområde. Skiftena ligger i anslutning till Björka älgjaktområde (licensområde) så det finns möjlighet att ansöka om anslutning dit. Området är på 3 048 ha och kontaktperson är Otto Johansson, tel. 070-667 8041.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga Forn -och kulturminnen registrerade på karta och register.

Friskrivningsklasul

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Ekonomibyggnader och mark överlåtes grovstädade. Bostadshus/uthyrningshus kommer att utflyttningsstädas. Den lösa egendom som på tillträdesdagen ev finns kvar övergår till köparen.

Besöka gården

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Delförsäljning

Möjlighet kan finnas att försälja fastigheten i delar. Förutsatt att det finns bud på alla delar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuellt.

Observera att första alternativet dock är en försäljning av hela fastigheten till en och samma köpare

Budgivning

Öppen budgivning innebär att intressenter som inkommit med bud får veta nivå på högsta bud. Det kommer att stå på hemsidan att budgivning pågår, när bud inkommit.

Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Budförteckning

En förteckning över budgivarna och samtliga lämnade
bud kommer att överlämnas till den slutlige köparen.

Friprövningsrätt

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång
avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Sidoverksamhet

Ansvarig fastighetsmäklare förmedlar annonserbjudandenfrån Hemnet Service HNS AB och erhåller för denna sidoverksamhet en fast ersättning.

Råd

Behöver Du hjälp med att tolka skogsbruksplan, förstå EU-stödregler, skattefrågor, upprätta skriftlig boendekostnadskalkyl mm? Kontakta ansvarig mäklare.

Information

Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material.

För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej.

Ej heller för händelse som ägaren eller LRF Konsult icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar.

Ägaren och/eller LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: LRF KONSULT, 2015.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Dikning

Dikning sker max vart tionde år (5 år sedan det sist gjordes). Man betalar per meter eller att man tar hand om jorden själv. Man behöver hålla efter buskar i "bäcken". Kontaktperson angående detta är Per Ohlsson 070-320 34 94.

Avstyckning

Avstyckning kommer att ske av område väster om vägen och mindre mark vid Sätra (ca 2,8 ha ). Se karta, område markerat rött.

Häradsallmänning

Utgår en årlig utbetalning på ca 100 kr.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 860 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter