Lantligt boende

Lantligt läge vid havet

Högstbjudande

1 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 8 aug, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,8 ha
Övrigmark
0,6 ha
Skogsmark
13,4 ha
Skogsimpediment
2,9 ha
Småhusmark
0,1 ha
Småhusmark
0,1 ha
Småhusmark
0,6 ha
Virkesförråd
1 678 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ORUST KÄRR 1:11, 1:19-21

Adress

Kärr 123 472 92 Stillingsön

Om fastigheten

Lantbruksfastighet mellan Slussen och Stillingsön med gräns ner mot fjorden. Ca 17 ha mark varav drygt 13 ha produktiv skogsmark. I försäljningen ingår tre avstyckade tomter varav en är bebyggd med ett gammalt torp och en uthusbyggnad. Småviltsjakt och älgjakt i Orust älgjaktlag.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Hus Kärr 1:20

Äldre torp byggt på stenlagd grund, ytterväggar av rödmålad stående plank och yttertak av lertegel. Byggt i 1 plan med loft och jordkällare.

Uthusbyggnad

Uthusbyggnad med målad stående träpanel och plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering upprättad i februari 2014 av Sten Gustafsson, Svensk Skogsservice, som är tillväxtberäknad med programmet PC-Skog. Inga åtgärder har skett i skogen sedan planen upprättades. Enligt inventeringen omfattar fastigheten 13,4 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 1 700 m³sk. Fastighetens medelbonitet beräknas till 6 m³sk/ha/år. För med information se bifogad skogsbruksplan alternativt ring Skogsmästare Anders Skogsberg på tel 0521-57 24 23.

Spekulanter är väl medveten om att uppgifterna från skogsinventeringen är framtagna enligt för skogsbruks-planläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.

Jakt

Egen småviltsjakt med gott om vilt. Fastigheten ingår i Orust älgjaktlag. Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Strand och brygga

Fastigheten 1:11 gränsar till havet och en mindre badstrand finns på fastigheten. Fastigheterna har inte del någon av bryggorna på Kärr.

Tomterna

1:19 - tomt om 1 495 m², belägen nordväst om 1:11. Bildades 2014 då den styckades av från Kärr 1:11. Inför avstyckningen söktes ett förhandsbesked som nu är utgånget. Vill ny ägare bebygga tomten krävs ett nytt förhandsbesked vilket söks hos Orust kommun. I samband med att tomten styckades av så skrevs ett servitut med grannen (ägaren till åkermarken framför ladugården) som ger fastighetsägaren av 1:19 rätt att använda, anlägga, underhålla och förnya väg fram till grusvägen. Det finns även servitut med samma fastighetsägare om att få anlägga, underhålla och förnya avloppsledning över åkermarken ner till bäcken. För 1:19 finns det en befintlig avloppsledning som en fastighetsägare kan ansluta sig till för en kostnad av 15 000 kr. 1:19 har rätt enligt servitut att anlägga, underhålla och förnya infiltrationsanläggning på grannmarken (åkern).

1:20 - tomt om 6 060 m², belägen uppe på höjden och bebyggd med en äldre stuga och en förrådsbyggnad. Bildades 2014 då den styckades av från Kärr 1:11. Tomten har 6 gränspinnar och syftet var att förbereda för en ev framtida avstyckning. Fastigheten har rätt enligt servitut för att använda, anlägga, underhålla och förnya väg över 1:11 ner till grusväg och sedan servitut för utfart på befintlig grusväg ut till allmän väg. Lokaliseringen är till stor del den samma som den befintliga gångstigen upp till stugan. Fastigheten har även rätt enligt servitut att likt 1:21 få anlägga, underhålla och förnya avloppsledning över åkermarken ner till bäcken.

1 :21 - tomt om 1 214 m², belägen sydväst om 1:11. Bildades 2014 då den styckades av från Kärr 1:11. Inför avstyckningen söktes ett förhandsbesked som nu är utgånget. Vill ny ägare bebygga tomten krävs ett nytt förhandsbesked vilket söks hos Orust kommun. I samband med lantmäteriförrättningen skrevs servitut med grannen (ägaren av åkermarken) som ger tomtägarna rätt att använda, anlägga, underhålla och förnya väg fram till grusvägen. Det finns även servitut med samma fastighetsägare om att få anlägga, underhålla och förnya avloppsledning över åkermarken ner till bäcken.

Anspråkstagande av servitut gällande nyanläggning av vägar, avloppsledningar och infiltrationsanläggning ger motparten rätt till en engångsersättning motsvarande ca 5,50 kr/m², (ca 55 000 kr/ha).

Infartsvägen vid Kärr

Den långa raka grusvägen från allmän väg in till Kärr över åkermarken är oreglerad men planer finns att tillsammans med de andra fastighetsägarna längst grusvägen ansöka om bildning av gemensamhetsanläggning för väg. En lantmäteriförrättning innebär en kostnad men säkerställer rätt till väg i framtiden samt ger möjligheten att reglera drift och underhåll för den samma. Detta bör man därför ta höjd för i sin budget och ha i åtanke vid en ev budgivning.

Pågående avstyckningsärende

En förhandsbesked för småhus har sökts inför avstyckning av ytterligare en tomt från Kärr 1:11. Tomten är såld. Om avstyckningen inte vinner laga kraft går köpet tillbaka och området ingår då i försäljningen av 1:11 mfl. För mer information se kartor.

Inteckningar

Fastigheterna överlåts inteckningsfria. Inga pantbrev finns upptagna i fastigheterna.

Visning

Fastigheterna besöks och besiktas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter