Lantbruk

Lessebo 108 ha

Försäljningssätt

Bud senast tor 16 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
108,2 ha
Skogsmark
91,0 ha
Skogsimpediment
9,0 ha
Åkermark
5,0 ha
Betesmark
3,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Boyta
157 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LESSEBO SKRUV 3:3, 3:9

Adress

Skruvby 33 36591 Lessebo

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen i Skruv by om ca 108 ha. Varav ca 96 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 9 700 m3sk. Bostadsbyggnad och ekonomibyggnader. Bra vägnät. Jakträtt.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

Ladugårdsbyggnad med plåttak och sedvanliga utrymmen.
Ekonomibyggnad/ traktorgarage.
Brygghus.

Bostadsbyggnad

Plan 1
Hall
Äldre badrum
Kök med vedspis
Vardagsrum med öppen spis (eldningsförbud)
Sovrum
Salen, tvådelad med matdel och tv-rumsdel, kakelugn (eldningsförbud)
Hall

Plan2
Sovrum
Fd kök med vedspis (eldningsförbud)
Sovrum med kamin (eldningsförbud)
Sovrum med kakelugn (eldningsförbud)

Huset renoverat 1952.
Uppvärmning via el element och eldstäder.
Enskilt vatten via grävd brunn.
Enskilt avlopp med stenkista, (sannolikt ej godkänt).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra 2015 01 21.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 96,4 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd vid inventeringstillfället ca 9 888 m3sk, motsvarande 103 m3sk per ha.
Bedömd bonitet 6,4 m3sk per ha med en årlig tillväxt om ca 384 m3sk.

Enligt Södra har sedan planen upprättades nedanstående avverkningar genomförts.
1 375 m3sk har avverkats fram tom 2019, framför allt vindfällen en gallring och en kanträttning. Alla ytor är sedan återbeskogade och hjälpplanterade.

Hösten 2019 har utöver ovan en granbarkborreavverkning genomfört av Södra, uppskattat uttag ca 726 m3sk.
Avdelningarna som är påverkade av denna åtgärd är följande:
11: Hela avdelning avvekad
12: En liten hobbe avverkad ca 25 träd
27: Hårt drabbad ca 40% avverkad
33: 40% avverkad.
Frötall har bitvis lämnats i avd 27,33

Tillväxt för åren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, beräknad till ca 1 920 m3sk.

Aktuell volym med ledning av ovan då ca 9 707 m3sk, motsvarande 101 m3sk per ha.

Skogsbruksplan ingår utan särskilt vederlag och skall i original överlämnas på Tillträdesdagen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 7,6 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från 2021-03-14.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs.

Jakt

Jakten tillfaller ny ägare från och med 1 juli 2020.

Försäljingssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@lrfkonsult.se tillhanda senast 2020-01-16 OBS! Märk kuvertet Lessebo Skruv. Använd gärna bifogad budblankett.

Naturvärden

Fastigheten innehåller enligt skogsstyrelsen en nyckelbiotop "Lövskogslund", samt flera områden med sumpskogar.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Skruv by ca 3,5 km norr om Skruv. Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter