Lantbruk

Mindre obebyggt skogsfastighet i Lillhärdal!

Pris

375 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,4 ha
Skogsmark
15,2 ha
Myr/kärr/mosse
5,9 ha
Inägomark
0,1 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
1 228 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN LILLHÄRDALS KYRKBY 33:7

Om fastigheten

Mindre obebyggd skogsfastighet i Lillhärdal, Härjedalen. Fastigheten är belägen strax norr om Lillhärdal samt är ett skifte beläget ca 15 km rakt väster om byn. Fastigheten utgörs av totalt 21 ha, varav 15 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 1 228 m³sk, med i huvudsak växande ung och gallringsskog. Fastigheten har egen jakt.

Lämplig ”prova på” fastighet för den nya skogsägaren. Hanterbar areal med både tillväxtskog och äldre skog för en rimlig peng.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud, LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, alt thomas.persson@lrfkonsult.se, tillhanda senast 2019-09-02

Försäljningssätt: Prisidé 375 000 kr

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2018 av P.H.T Rytter. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 21,4 ha med ett virkesförråd om 1 228 m3sk varav 164 m3sk är, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Gällande älgjakten så är fastigheten idag inte registrerad i något område för älgjakt. Ny ägare får själv söka medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2020-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. OBS! Bilderna som uppvisas är inte tagna på fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter