Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet i Lillsjöhögen

Försäljningssätt

Anbud senast fre 25 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,4 ha
Skogsmark
35,4 ha
Skogsimpediment
3,5 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
3 363 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Östersund Lillsjöhögen 2:9

Om fastigheten

Stadsnära ungskogsfastighet beläget 2 mil öster om Östersund. Ett skifte om totalt 39 ha varav 35 ha produktiv skogsmark med god bonitet om 4,7 m³sk/ha. Virkesförråd om ca 3 400 m³sk som nästan uteslutande utgörs av skog i huggningsklassen G1. Jakt inom 3200 ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2019-09. Fastigheten består av 1 skifte med totalt ca 35,4 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 3 363 m3sk. Det dominerande trädslaget är contorta som upptar ca 47 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är ojämn med en förskjutning mot yngre skog, ca 5 % av arealen är under 20 år. Ungefär 7 %, (2,3 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 319 m3sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är fastigheten inte i behov av några lagstadgade åtgärder. Dock finns behov av röjning på 1,7 ha i avdelning 11.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Lillsjöhögens VVO med en areal om ca 3200 ha. Här kan man fritt jaga småvilt och älg, dock krävs 150 ha för att få en köttlott i jaktlaget.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns på fastigheten. Ett mindre område med Sumpskog finns registrerat i fastighetens nordöstra del.
(Källa Se Sverige)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Se Sverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2019-10-25 . OBS! Märk kuvertet
"Lillsjöhögen 2:9". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andel i befintlig skogsbilväg.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter