Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet Söre, Lit

Försäljningssätt

Anbud senast fre 2 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,2 ha
Tomtområde
31,2 ha
Virkesförråd
3 310 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTERSUND SÖRE 6:13

Adress

Söre

Om fastigheten

Virkesrik skogsfastighet med närhet till Östersund belägen strax norr om Lit. Två skiften om totalt 32 ha varav 24 ha produktiv skogsmark med god bonitet om 4,9 m³sk/ha. Virkesförråd om ca 3 300 m³sk varav ca 1 200 m³sk slutavverkningsskog.

Hitta hit

Bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 32,3 ha med ett virkesförråd om 3 310 m³sk varav 1 229 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen omfattas fastigheten inte av några lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Dock kan det finnas åtgärder för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastighetens skifte 1 (vid byn Boda) ingår i Långandalens älgskötselområde med en areal om 114 554 ha.
Skifte 2 ingår i Öråns älgskötselområde med en areal om 38 578 ha.

Naturvärden

En nyckelbiotop finns i västra skiftets norra del. I övrigt finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2019-08-02 . OBS! Märk kuvertet
"Söre 6:13". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 5700 kr för juridisk person.

Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig mäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter