Skogsfastighet

Mindre skogsfastighet

Försäljningssätt

Anbud senast mån 2 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,5 ha
Skogsmark
20,6 ha
Skogsimpediment
5,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Vatten
2,2 ha
Virkesförråd
677 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Strömsund Bölen 4:18

Om fastigheten

Mindre skogsfastighet belägen strax norr om Rossön, ca 7 mil NO om Strömsund.
Total areal om 28 ha varav 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 600 m³sk.
Fastigheten har till övervägande del skog i yngre ålder med tall som dominerande trädslag. Mycket god tillväxt med en bonitet på 5,8 m³sk.

Jakt inom VVO med en areal om 4 900 ha.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2019-09-02

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 20,6 ha med ett virkesförråd om 677 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Det finns behov av röjning på fastigheten.
Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Bölens viltvårdsområde med en areal om 4 932 ha.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter