Lantbruk

Mindre skogsgård i Svenstavik!

Högsta bud

675 000 kr

Högstbjudande: 675 000 kr

Visa bud

Visning

  • Vänligen kontakta LRF Konsult i Sveg för bokning av visning på tele nr 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,1 ha
Skogsmark
14,0 ha
Myr/kärr/mosse
1,0 ha
Berg/hällmark
3,0 ha
Inägomark
2,0 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
1 982 m3sk
Boyta
62 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BERG LILLHALLEN 1:37, 1:16

Adress

Lillhallen 441 84561 Svenstavik

Om fastigheten

Mindre skogsgård praktiskt belägen med tillhörande skogs- och inägomark, strax utanför Svenstavik. Fastigheten erbjuder boende om 3 rok, enklare ekonomibyggnad samt inägomark i direkt anslutning. Total areal om ca 19 ha, varav 14 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 962 m3sk. Uteslutande gallringsskog med hög tillväxt. Fastigheten ingår i idag i mindre jaktlag .

Lämplig fastighet för permanentboende alt fritidsboende för den som söker ett praktiskt boende samt med möjlighet till enklare djurhållning och rekreation i form av jakt och skidåkning, med dess relativa närhet till fjällen och de alpina destinationerna.

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett pris om 675 000 kr.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Fjös

Uppfört i trä på delvis gjuten grund. Tegeltak. Inrett med fd djurdel, samt förrådsutrymme på entréplan. Loge på hela övreplan. Används idag uteslutande som förrådsutrymme.

Friggebod

Klassisk friggebod uppförd i planktimmer på lösa plintar. Tak med takpapp. Fönster av typ kopplade tvåglas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2018 av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 14 ha med ett virkesförråd om 1 982 m3sk skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre A-licensområde som förfogar över ca 350 ha. Fjolårets tilldelning inom området var 1 stor och 1 kalv. Jaktledare är Lars-Johan Sund tel: 070-5174482.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Ny ägare ansvarar själv för att söka ev medlemskap i bef jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Friskrivningsklausul
Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns fornminne registrerat, vilket berör avdelning nr 1. Det är en lämning efter en äldre husgrund och hänsyn bör tas vid skoglig åtgärd i direkt anslutning till denna lämning. Utöver detta finns inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller övriga fornminnen registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inägomark

Inägomarken är årligt muntligt upplåten till lantbrukare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter