Skogsfastighet

Mindre skogsskifte

Försäljningssätt

Anbud senast tis 1 okt, kl 02:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,6 ha
Skogsmark
25,4 ha
Impediment
2,6 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
3 644 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND FJÄLLSJÖ-SUNNANSJÖ 5:10

Om fastigheten

Mindre obebyggt skogsskifte beläget i Backe, Ångermanland. Skiftet är vackert beläget och gränsar till Fjällsjöälvens strand.
Areal om 28 ha varav 25 ha skogsmark. Virkesförråd om 3 600 m³sk varav större delen är gallringsskog.
Skiftet domineras av tallskog och har för området en god bonitet. Relativt god tillgänglighet med väg.
Jakt i VVO om 8 600 ha.

Hitta hit

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 25,4 ha med ett virkesförråd om 3644 m³sk varav 221 m³sk är S1 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Fjällsjö-Sunnansjö 5:10 ingår i Sunnansjö viltvårdsområde med en areal om 8 696 hektar.

Naturvärden

Det finns idag inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Strömsunds län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Fjällsjö-Sunnansjö 5:10, del av. Enligt fastighetsbildningslagen är markområdet för litet för att bilda en egen fastighet varför det krävs att köparen fastighetsreglerar markområdet till sin tidigare ägda fastighet.

Köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Fjällsjö-Sunnansjö 5:10, del av skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Bilder

Bilderna i detta prospekt är ej fotade på fastigheten.

Taxeringsvärden

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varför taxeringsvärde ej är fastställt för försäljningsobjektet. Taxeringsvärdet i denna objektsbeskrivning är en beräkning utifrån proportionering på arealen enligt hela fastighetens taxeringsvärde, på de delar som ingår i försäljningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter