Skogsfastighet

Mindre tillväxtfastighet söder om Alfta

Högstbjudande

700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 20 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,0 ha
Skogsmark
23,0 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Virkesförråd
1 556 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OVANÅKER ALFTA KYRKBY 2:40

Adress

Annefors-Långbo 320 82192 Bollnäs

Om fastigheten

Ren skogsfastighet om 23 hektar produktiv skogsmark i ett och sammanhängande skifte med bra arrondering. Belägen ca 3 km väster om Annefors och ca 15 km söder om Alfta i Ovanåkers kommun.

Totalt virkesförråd om ca 1 550 m³sk där volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 300 m³sk. Medelvolymen per hektar är 68 m³sk per hektar och medelboniteten uppgår till 5,7 m³sk per hektar. Fastighetens skogliga tillstånd har sin tyngdpunkt mot yngre växande skogar.

Jakt i Alfta Södra viltvårdsområde om ca 23 000 hektar.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Ren skogsfastighet belägen ca 3 km väster om Annefors och ca 15 km söder om Alfta i Ovanåkers kommun. Ca 23 hektar produktiv skogsmark i ett och sammanhängande skifte med bra arrondering. Jakt i viltvårdområde.

Nybildad fastighet

Fastigheten är nybildad efter avstyckning från annan fastighet. Saknar därför taxeringsvärden.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017 genom Mellanskog. Planen är tillväxtberäknad och uppdaterad till och med juli 2019 av Nils Persson, LRF Konsult.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 23,0 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 1 550 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 300 m³sk. Medelvolymen per hektar är 68 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,7 m³sk per hektar. Åldersfördelningen på fastigheten är har sin tyngdpunkt mot yngre växande skogar.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det två registrerade forn- och kulturlämningar, en kolningsanläggning både i avdelning 1 och 2 i skogsbruksplanen (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Södra viltvårdsområde vilket omfattar en areal om cirka 23 000 hektar.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 24,0 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 24,03 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Vägar

Fastigheten har del i väg, Ovanåker Alfta Kyrkby Ga:11, som förvaltas av Grannäsvägarnas Samfällighetsförening.

Byggnader

På fastigheten finns det två mindre byggnader i form av en äldre raststuga i trä med plåttak och ett gammalt timrat stall med plåttak.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Visning

Skogsskiftet och byggnader besiktigas på egen hand.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter