Lantbruk

Mörbylånga Södra Bårby, 30 ha, Öland

Utgångspris

5 050 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 15 jan

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,2 ha
Åkermark
26,8 ha
Skogsmark
2,0 ha
Övrigmark
1,4 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Mörbylånga Södra Bårby 3:7, del av

Adress

Bårby 513 38660 Mörbylånga

Om fastigheten

Södra Bårby, Öland

Åkerareal beläget i Södra Bårby strax utanför Mörbylånga.
Arealen omfattar cirka 30 ha varav 27 ha utgör god åkermark som är bördig och lättbrukad och som dessutom kan vara lämplig för specialgrödor, till exempel potatis, lök eller bönor.
Åkermarken är lättgänglig via väl fungerande vägar.
Inga byggnader ingår i försäljningen.
Marken kan förvärvas i delar.
Jakträtten följer marken.

Utgångspris: 5 050 000 kronor hela innehavet.

Försäljningssätt: Bud senast 2020-01-15, kl.16:00.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Inga byggnader följer med fastighetsförsäljningen.

Åkermark

Åkerareal på fastigheten är cirka 27 ha varav 20 ha utgör mycket god åkermark. Enligt EU-ansökan år 2019 är godkänd areal 26,82 ha.
Bra åkermark med goda bruknings- och produktionsmöjligheter med väl arrondering och lättåtkomliga fält.
På arealen odlas i huvudsak spannmål och raps. Marken passar även för odling av potatis, lök eller bönor.
Tillgänglig för ny ägare/köpare inför växtsäsongen 2020, dock senast 2020-03-14.
Stödrätter för området medföljer försäljningen.
Jordarten varierar från mossjordar, mullhaltiga jordar och till mer sandig mark, vissa partier har lerblandning.
Arealen har tillfredsställande dränering och är lättbrukad.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande markens blockareal för åkermark kan följa med försäljningen.
Viss justering av antalet stödrätter kan bli aktuell.

Skogsmark

På fastigheten finns skogsområden på cirka 2 ha.

Övrig mark

Övrig markareal är cirka 1 ha enligt taxeringsuppgifter.

Jakt

Jakten är tillgänglig från och med den 1 juli 2020.

Vägar

Åtkomst av marken sker genom befintligt vägnät samt via gemensamhetsanläggningar.

Köparen övertar fastigheternas eventuella andelar i befintliga vägar.

Inteckningar

Inga penninginteckningar följer fastigheten i försäljningen.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Huvudalternativt är att försäljningen avser markområdena i sin helhet.
Vid bud på respektive skifte, så krävs en helhetslösning på samtliga delar i samband med försäljningen.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader eller lagfartskostnader betalas av köparen.

Försäljningen gäller del av fastighet. Lantmäteriförrättning krävs för att dela upp fastigheten och köparen står för kostnaden avseende lantmäteriförrättningen.
Hela området kan bilda egen fastighet. De mindre områdena/alternativen kan inte bilda egna fastigheter utan skall fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan eventuellt krävas.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand och med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare och växande gröda.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter