Lantbruk

Norrdellen

Utgångspris

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 6 Dec, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,4 ha
Skogsmark
15,4 ha
Virkesförråd
2 482 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HUDIKSVALL NORRBOBYN 11:6

Om fastigheten

Här finns chansen att förvärva en obebyggd och virkesrik skogsfastighet i vackra Dellenbygden! Jakt i Norrbo Viltvårdsområde. Fastigheten är lättillgänglig med tanke på den goda vägnätet på och till fastigheten.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Välkommen till en virkesrik och välskött skogsfastighet med total volym om ca 2 500 m3sk med en för området god bonitet om 5,9 m3sk/ha och år. En skogsbilväg i god standard går mitt igenom skiftet vilket gör skogen lättåtkomlig att nyttja för både skogsskötsel, rekreation och jakt.

Skogsmarken består till övervägande del av tallbestånd i gallringsbar ålder, där gallringar är föreslagna på merparten av bestånden inom skogsbruksplanens 10-års period. Skogsbruksplanen är upprättad genom enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod av Malin L Wallin, LRF Konsult, under November 2019.

Skogsvård

I avdelning 9 finns igenvuxen åkermark som föreslagvis bör återbeskogas. I övrigt finns ca 2 ha röjning föreslagen inom planperioden.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt ingår i Norrbo viltvårdsområde med total areal om cirka 9 500 hektar. Kontaktperson gällande jakt är Reinor Andersson, telefonnummer: 070-646 57 17

Vägkostnad

Senaste utdebiteringen från Norrdellvägarna var en kostnad om 5000 kr.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppskattningen av fastighetens skogliga innehåll bygger på stickprovsvisa mätningar i varje avdelning och med hjälp av relaskop, höjdmätare och klave. Avvikelser från verkliga förhållanden kan således förekomma både i enskilda bestånd samt summan av dessa på grund av uppskattningsmetodens relativa osäkerhet. Uppgifterna ger därför ingen garanti för att fastighetens skogliga innehåll är exakt beräknade och fritar inte en köpare från undersökningsplikt vid förvärv.

Informationen i fastighetsbeskrivning samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkats och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller dig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erfoderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Hudiksvalls kommun och glesbygdsdelen det senaste året. Mäklaren tillhandahåller blankett för ansökan.

Fri prövningsrätt

Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter