Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Offerdalsbygden

Försäljningssätt

Anbud senast fre 14 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
82,3 ha
Skogsmark
80,5 ha
Skogsimpediment
1,1 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
5 525 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Krokom Offerdals-Nygården 3:5

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i direkt anslutning till sjön Storvågen. Ett skifte om totalt 82 ha varav 80 ha produktiv areal. Skog i alla huggningsklasser och med en bonitet om 3,6 m³sk/ha. Virkesförråd om 5 500 m³sk varav ca 2 600 m³sk slutavverkningsskog. Egen jakt på fastigheten.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Inga byggnader finns på fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2017. Planen är sedan uppräknad 2 tillväxtsäsonger av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 80,5 ha med ett virkesförråd om 5 525 m³sk varav 2 685 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om ca 7 ha.

Det finns även behov av övriga skogsvårdsåtgärder så som röjning och gallring.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt på den egna fastigheten som inte är registrerad i något jaktlag men ingår i Offerdals storlicens med en areal om 43 002 ha.

Fiske

Ingen fiskerätt medföljer försäljningen.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden eller nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, mikael.sillerstrom@lrfkonsult.se, tillhanda senast 2019-06-14. OBS! Märk kuvertet "Krokom Offerdals-Nygården 3:5. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskilling erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar. Skogsbilvägen är låst under tjällossningsperioden, kontakta mäklarassistent
Jennie Pålsson 063 157114 för att säkerställa tillgängligheten.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter