Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Brattbäcken

Försäljningssätt

Anbud senast fre 21 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
127,8 ha
Skogsmark
104,1 ha
Myr/kärr/mosse
21,1 ha
Berg/hällmark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Vatten
1,5 ha
Virkesförråd
10 082 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND BRATTBÄCKEN 1:132, del av

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Brattbäcken, ca 3 mil norr om Strömsund.
Fastigheten är uppdelad på två skiften varav det ena sträcker sig från Tåsjön upp till Storflon och det andra från allmänna vägen upp mot Brattberget.
Areal om 127 ha varav 104 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 10 000 m³sk varav 3 300 m³sk är S1 och S2 skog.
Jakt i vvo.

Hitta hit

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2018 av Norrskog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 104,1 ha med ett virkesförråd om 10 082 m³sk varav 3 303 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 0,1 ha.

Det finns även behov av röjning på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Brattbäcken 1:132 ingår i Brattbäcken Karbäckens viltvårdsområde med en areal om 6 358 ha.
Det finns två jaktlag för älgjakt, Brattbäcken och Karbäcken. Tilldelningen under 2018 var 6 stora och 3 kalvar för vardera jaktlag. Småvilt får jagas på hela viltvårdsområdet.

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten, se avd 47 enligt skogsbruksplanen. Det finns även sumpskogar på fastigheten (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelse

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Taxeringsvärden

Försäljningsobjektet är en del av en fastighet varför taxeringsvärde ej är fastställt för försäljningsobjektet. Taxeringsvärdet i denna objektsbeskrivning är en beräkning utifrån proportionering på arealen enligt hela fastighetens taxeringsvärde, på de delar som ingår i försäljningen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Strömsund Brattbäcken 1:132. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen tidigare ägd fastighet. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.

Säljaren står kostnaden vid avstyckning. Om köparen väljer att fastighetsreglera in området till av köparen tidigare ägd fastighet, så står köparen kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Gällande ovanstående område av fastigheten Brattbäcken 1:132 skall inga andelar i samfällda mark och vattenområden, samfälligheter/
gemensamhetsanläggningar/nyttjanderätter/ servitut/skattetal etc. komma att medfölja försäljningsobjektet.

Vissa undantag kan dock bli aktuella gällande ovanstående, som avser och är direkt hänförliga till området, dvs. försäljningsobjektet så som t.ex andelar i vägar, vilka kommer att fördelas mellan försäljningsobjektet och stamfastigheten efter dess geografiska belägenhet. Detta kommer att bestämmas definitivt i samband med slutförande av lantmäteriförrättningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter