Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i centralt läge!

Högstbjudande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 26 feb, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
147,1 ha
Skogsmark
96,6 ha
Skogsimpediment
8,2 ha
Skog med restriktion
41,8 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
9 400 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL NOLBY 2:3

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i två skiften med god tillgänglighet 10 km söder om Sundsvall. 147,1 hektar varav 96,6 hektar produktiv skogsmark, virkesförråd om cirka 9 400 m³sk med en bonitet på 4,9 m³sk/ha.

Gårdskarta

Bilder

Flygfilm

Fakta

Allmänt

Fastigheten Sundsvall Nolby 2:3 är en obebyggd skogsfastighet som är belägen i Sundsvalls kommun, ca 10 km söder om Sundsvall. Fastigheten består av två skiften med god tillgänglighet om totalt ca 147,1 ha varav 41,8 ha omfattas av naturvårdsavtal samt 96,6 ha produktiv skogsmark med bonitet om 4,9 m³sk/ha. Det totala virkesförrådet på den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 9 400 m³sk.

Det dominerade trädslagen är björk som upptar 54% av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning består främst av yngre skog, 38,4 ha (40%) röjningsskog, 44 ha (46%) gallringsskog 0,6 ha (0,6%) S1-S2 och 13,3 ha (15,4%) S3.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Erik Westman, LRF Konsult december 2019.

Skogsvård

Röjning har föreslagits på totalt 38,4 ha samt underväxtröjning på totalt 37,2 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område om 41,8 ha som omfattas av naturvårdsavtal samt ett område om 0,4 ha nyckelbiotop (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtalet som belastar fastigheten är skrivet 2008 och sträcker sig till 2057-12-05.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Sundsvall Sydvästra ÄSO, Nolby jaktlag. Jaktlaget har ca 10 jägare och man jagar på ca 1 245 ha. Tilldelning 2019 är 2 vuxna och 2 kalvar. För närvarande är den årliga kostnaden för jakt ca 1 000 kr.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 1 447 900 kvm, areal enligt skogsbruksplan 147,1 ha.

Arrende/nyttjanderätter

Till fastigheten hör ett markområde vid Armsjön, markområdet är upplåtet via arrendeavtal på 49 år där ett engångsbelopp har betalats som ska ses som full kompensation för arrendetiden och även vid en fastighetsregleringen. Pågående lantmäteriförrättning om avstyckning av markområdet är inskickat till lantmäterikontoret.

Vägar

Fastigheten har del i Sundsvall Nolby GA:4, Tallstugevägen. Vägsamfälligheten sträcker sig till mitten av det större skiftet. Fastigheten har även andel i Sundsvall Dingersjö GA:2.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen mellan Kvissleby och Tunbyn, ca 10 km söder om Sundsvall. Kör ut på E4 söderut, tag avfarten mot Matfors / Nolby och håll höger in på Tunavägen. Efter ca 1 km tag höger in på Tallstugevägen och följ vägen tills den slutar.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning till en tänkt prisidé om 2 800 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Freddie Hamrin, Trafikgatan 11, 856 44 Sundsvall tillhanda senast 2020-02-26, kl 12:00. OBS! Märk kuvertet "NOLBY". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter