Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte om 282 ha

Högstbjudande

8 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 30 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
281,6 ha
Skogsmark
255,8 ha
Myr/kärr/mosse
22,4 ha
Väg och kraftledning
3,1 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
0,1 ha
Virkesförråd
36 000 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÖVERHOGDAL 12:3

Om fastigheten

Skogsfastighet utan byggnader i ett skifte om 282 ha med god tillgänglighet 7 km nordöst om Överhogdal. Fastigheten utgör en mycket god skogsinvestering då den domineras av växtliga röjnings- och gallringsskogar med bra värdeutveckling. Fastigheten har en årlig tillväxt enligt skogsbruksplanen på 1 500 m³sk.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härjedalens kommun, Överhogdals församling. Se skogs- och översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

Fastigheten består av 1 skifte om totalt ca 282 ha varav ca 256 ha består av produktiv skogsmark med god tillgänglighet.
Det totala virkesförrådet är på ca 36 000 m³sk. Det finns skog i flera olika huggningsklasser, största andelen är dock skog i huggningsklassen G1.
Boniteten är bra och ligger på 5,2 m³sk/ha och en årlig tillväxt om 1 500 m³sk. Det finns flera vägar som går på fastigheten.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar 43 % av virkesförrådet, gran 24 %, contorta 24% och löv 9%.
Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog. Ungefär 7 %, (17,4 ha) av arealen är skog i huggningsklassen K2, 3 %, (8,9 ha) av arealen är skog i huggningsklassen R1 , 13% (34,1 ha) av skogen i huggningsklassen R2, 56% (142,9 ha) av skogen i huggningsklassen G1 samt 21 % (52,5 ha) av skogen är i huggningsklassen S2 och S3 och volymen uppgår till ca 9 350 m³sk. Andelen yngre skog än 20 år är ca 17 % ( 45 ha).

Avverkning
Föreslagen avverkning i form av gallring uppgår till ca 9 400 m³sk under planperioden.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad på våren 2017 genom NAI Svefa. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 255,8 ha med ett virkesförråd om ca 36 000 m³sk varav ca 8 800 m³sk är S2 och S3 skog. Planen är uppräknad med 2 års tillväxt, inga åtgärder har utförts på fastigheten efter att skogsbruksplanen upprättades.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:
Skogsvårdsåtgärder som hjälpplantering 15,8 ha , återväxtkontroll 10,5 ha samt röjning om 0,3 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett områden som är nyckelbiotop, lövrik barrnaturskog med rikligt med dödved, örtrikt bäckdråg. På avdelning 27 finns en jätteasp och det finns även områden som är bedömd som sumpskog på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige

Forn- och kulturlämningar

Inga kända forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Stavrebergets jaktlag med ca 17-18 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 4 000 ha. Jaktledare Gunnar Jonsson 073 037 51 97.

Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Jakten är upplåten med skriftligt jakträttsavtal på ett år med förlängning om det inte sägs upp 6 månader innan arrendetidens utgång. Avtalet är inte uppsagt vilket innebär att jakten är upplåten till 2020-06-30 och förlängs om inte ny ägare säger upp upplåtelsen.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 2 803 000 kvm och areal enligt skogsbruksplan 281,8 ha.

Vägar

Fastigheten har del i Rosångens vägsamfällighet, Överhogdal GA:11. Lantmäteriförrättning pågår för att uppdatera andelstalen på vägen.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till vägar, grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Härjedalens kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Information om kommunen

Se kommunens hemsida http://www.herjedalen.se/

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Film

Se även film över fastigheten på vår hemsida.

Renbete i Härjedalen

Förhandlingar pågår angående rätt till vinterbete för ren i Härjedalen där fastigheten blir berörd.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter