Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Finspång

Högstbjudande

9 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 11 mar

Visning

  • Spekulanter är välkomna att besiktiga fastigheten på egen hand.

    I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
73,0 ha
Skogsmark
68,1 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Berg/hällmark
2,9 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
14 350 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FINSPÅNG KOPPETORP 1:6, del av

Adress

Rösjövägen 72 61275 Hällestad

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 73 ha varav 68 ha produktiv skogsmark belägen i den sydvästra delen av Finspångs kommun. Virkesförrådet uppgår till ca 14 350 m³sk och fördelar sig på ungefär lika delar av gran och tall, fastighetens medelbonitet är beräknad till 8 m³sk per ha. Goda möjligheter till jakt efter framförallt dov- och kronvilt, vildsvin, rådjur och älg. Fiskerätt i Koppsjön.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni år 2018 av Ulf Backman, Linköpings skogstjänst. Med anledning av utförda avverkningar samt ny gränsdragning har berörda avdelningar i skogsbruksplanen reviderats av Erik Hansson (fältbesök 2019-12-10), LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 68,1 ha med ett virkesförråd om ca 14 350 m³sk varav ca 7 200 m³sk har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningsklass G2, S1 och S2).

Körskador på basvägen i fastighetens norra del kommer att åtgärdas av skogsentreprenör/virkesköpare under år 2020.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 3,2 ha.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt och fiske

Fastigheten erbjuder jakt efter framförallt dov- och kronvilt, vildsvin, rådjur och älg. Jakträtten är ej upplåten. Fiske i Koppsjön genom samfälligheten Koppetorp S:2.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten (källa: Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplanen finns rester av kolningsanläggningar (avd. 15, 18 och 32) samt en bebyggelselämning (avd. 7) och en fossil åker (avd. 25)

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop (ca 0,2 ha) och ett objekt med höga naturvärden (ca 0,7 ha) registrerade. De tangerar fastighetsgränsen i väster och berör avdelning 16 och 17.

Pågående lantmäteriförrättning

Pågående lantmäteriförrättning (registrerat 2019-02-12) där mindre markområden med byggnader från Koppetorp 1:6 regleras till Koppetorp 1:7 och 1:13. Kartmaterial syftar till att återspegla fastigheten efter avslutad förrättning.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter