Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Hede!

Säljs via anbudsförfarande

625 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 15 Nov, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand. Om visning önskas vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
90,2 ha
Skogsmark
48,5 ha
Skogsimpediment
26,8 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Inägomark
0,2 ha
Övrigmark
14,5 ha
Virkesförråd
2 135 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN HEDE KYRKBY 1:16, 2:2, S:28, del av

Adress

HEDE KYRKBY 1:16, 2:2, S:28, del av

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte vid ”Östvallarna” strax väster om Hede. Fastigheten som är högt belägen med vacker utsikt över Sånfjället är en tillväxtfastighet med till största del växande ungskog i åldrarna 30-40 år, i naturskönt område. Total areal om ca 90,2 ha, varav 48,5 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 2 135 m3sk, vilket till allra största del består av växande yngre tallskog. Området ger goda möjligheter till jakt och fiske för den intresserade.

Lämplig fastighet för den som söker en mindre skogsfastighet som framtida investering alt den som bara är nyfiken att äga en skogsfastighet till överkomlig insats. Området är naturskönt med närhet till Sånfjällets nationalpark och ger goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske.

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt budgivning till en tänkt prisidè om 625 000 kr, senast 2019-11-15.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Andelsfastighet

Försäljningen avser andelsfastigheterna Härjedalen Hede kyrkby 1:16 och 2:2. Dessa fastigheter är sk andelsfastigheter, dvs de har ingen egen registrerad areal utan äger tillsammans samfälligheten Hede kyrkby S:28. Genom att köpa båda fastigheterna äger man automatisk hela S:28.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2019 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 90,2 ha med ett virkesförråd om 2 135 m3sk skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Gällande älgjakten så är fastigheten idag inte registrerad i något område för älgjakt. Ny ägare får själv söka medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2020-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, biotopsskydd, forn och eller kulturminnen registrerade. (Källa Se Sverige). Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av Härjedalen Hede kyrkby S:28, som ägs av fastigheterna Hede kyrkby 1:16 och 2:2. Det kommer att avskiljas ett mindre område,
ca 1,5-2 ha beläget i skiftets västra spets, mot Östvallarna (avd nr 11). Säljaren ansvarar för att ansökan om Avstyckning/fastighetsreglering inlämnas till Lantmäteriet och står kostnaden för densamma.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att justeras vid förrättningen.

För mer information samt karta över den tänkta gränsdragningen, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter