Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Höga Kusten

Högstbjudande

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
29,2 ha
Skogsmark
21,1 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Berg/hällmark
3,5 ha
Inägomark
3,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

KRAMFORS TRÄSK 3:9

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 29 ha i Höga Kusten med högt virkesförråd, bra bonitet och god tillgänglighet. Total areal 29 ha, varav 21 ha skogsmark och 3,8 ha inägomark. Virkesförråd på ca 5 350 m³sk.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Skogs församling.

Kör E4:an från Härnösand 42 km, tag vänster vid skylt Bjärtrå/Träsk och kör ca 2 km. Tag väg in till vänster mot Södra Träsk och följ den ca 100 m så finns en ny bruten skogsbilväg in till höger. Den går till stora skogsskiftet. Fortsätter man vägen ca 800 m så finns det andra skiftet med åker och lite skog på båda sidor om vägen. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se.

Allmänt

Skogsfastighet mitt i Världsarvet Höga Kusten. Fastigheten är belägen lättillgängligt i Träsk by ca 2 km från E:4:an.

Fastigheten består av två skiften om total areal 29,2 ha, produktiv skogsmark ca 21 ha med virkesförrådet om ca 5 350 m³sk.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 84 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är förskjuten mot gallringsskog 15,9 ha. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är 5 ha med ett virkesförråd om ca 1 550 m³sk. Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder. Boniteten är mycket god med 5,5m³sk/ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2018 av Kent Wallin Svefa, 010 603 87 24. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 21,1 ha med ett virkesförråd om ca 5 350 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns ett mindre område om 0,3 ha som är K1 och behöver planteras.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten annat än ett område som är bedömt som sumpskog. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga kända forn- eller kulturlämningar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Dalsbergets jaktlag med ca 30 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 4 000 ha, uppdelat på två områden. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. För närvarande är den årliga kostnaden 1 000 kr/ år för att vara med i jaktlaget samt att man måste betala en insats om 1 500 kr. Kassör Göran Carlsson 073 050 89 95.

Småvilt jagas över del eller hela området.

Taxeringsvärde

Fastigheten har inget eget taxeringsvärde utan är samtaxerad med Kramfors Träsk 3:5.

Taxeringsvärde 2017. Totalt  1 265 000 kr fördelat på skogsmark 907 000 kr (skogsmark 715 000 kr, skogsmark som är samfälld 192 000 kr), impediment 29 000 kr, åkermark 95 000 kr, betesmark 21 000 kr ekonomibyggnad 503 000 kr, tomt 15 000 kr och bostadshus 198 000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 276 200 kvm, areal enligt skogsbruksplan 29,3 ha.

Åkermark

Betes/åkermarken är enligt skogsbruksplanen på 3,8 ha. Marken är upplåten genom muntlig upplåtelse och är upplåten under 2019. Säljaren har inga stödrätter för åkermarken.

Vägar

Fastigheten har andel i Ry vägen som är en vägsamfällighet från allmänna vägen och till Södra Träsk. Årlig kostnad ca 200 kr/år beroende på underhåll och snöröjning.

Fastigheten har även del i nybruten skogsbilväg som kallas för Acktjärnsvägen. Fastigheten har 21 % i andel. Vägen går från Ry vägen och in över skogsskiftet.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten, intressenter får på egen hand besikta marken och skogen på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.hogakusten.se.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridiskperson.

Tillträde

Tillträde tidigast 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter