Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Mälgåsen, Bräcke

Försäljningssätt

Anbud senast mån 24 jun, kl 18:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
113,3 ha
Skogsmark
100,0 ha
Myr/kärr/mosse
3,0 ha
Berg/hällmark
3,7 ha
Vatten
6,6 ha
Virkesförråd
15 326 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BRÄCKE MÄLGÅSEN 4:29

Adress

Bräcke Mälgåsen 4:29 Mälgåsen

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i Mälgåsen, ca 6 mil sydost Östersund. Fastigheten är fint arronderad i ett sammanhängande skifte om 110 ha, varav 93 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt
ca 15 326 m³ sk, varav 8 869 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Fastigheten som är naturskönt belägen angränsar i Holmsjön och erbjuder goda jaktmöjligheter i viltvårdsområde om ca 6 000 ha.

Fastigheten kan ses både som långsiktig investering där den äldre skogen ger direktavkastning och den yngre växande skogen bidrar årligen med löpande tillväxt, samt rekreation med dess fina belägenhet invid sjön och goda jakt och fiskemöjligheter.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2019-06-24.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2015 av Norrskog. Skogsbruksplanen är sedan uppräknad med tillväxt samt korrigerad utifrån utförda åtgärder tom dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 92,5 ha med ett virkesförråd om 15 326 m3sk varav 8 869 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Mälgåsen-Stavre Viltvårdsområde som omfattar ca 6 000 ha. Ordförande i viltvårdsområdet är Anders Åreng.

Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt i jaktlag och småviltjakten bedrivs på hela arealen.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Grimnäs Landsomfjärdens Fiskevårdsområde, kontaktperson Lars Henriksson 070-3361288

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden

På fastigheten finns idag ett naturvärdesobjekt i form av sk "lövrik barrnaturskog" registrerat. Detta omfattar ca 1,5 ha och återfinns inom avdelning nr 14. Utöver detta finns idag inga ytterligare registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Stuga på ofri grund

På fastighetens finns en enklare fiskestuga som står på sk "ofri grund". Stugan ägs av annan än säljaren och ingår således ej i köpet. Den är placerad vid Holmsjön.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter