Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Överhogdal!

Säljs via anbudsförfarande

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 5 Dec, kl 18:00

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
144,5 ha
Skogsmark
125,8 ha
Myr/kärr/mosse
13,9 ha
Berg/hällmark
0,8 ha
Väg och kraftledning
3,5 ha
Vatten
0,5 ha
Virkesförråd
13 808 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN ÖVERHOGDAL 8:16

Adress

Överhogdal 8:16 Överhogdal

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med både yngre och äldre skog, belägen i Överhogdal, Härjedalen. Fastigheten är lättillgängligt och mycket fint arronderad i ett samlat skifte och angränsar mot sjön ”Lången”. Övervägande tallskog med en åldersklassfördelning som visar både på växande ungskog samt äldre skog från 65 år och uppåt. Total areal om 144,5 ha , varav 125,8 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om ca 13 800 m³sk, varav 8 200 m³sk är S1 och S2-skog . Bra tillgänglighet med väg genom fastigheten och jakt i viltvårdsområde som medger jakt på ca 1 580 ha.

Fastigheten ses med fördel som en investeringsfastighet där den yngre växande skogen årligen bygger upp ett högre virkesförråd , och den äldre skogen med fördel används till löpande omkostnader. Fastighetens fina arronderingen i ett samlat skifte och med genomgående väg, ger goda möjligheter till en rationell skötsel. Att lägga till rekreationsmässigt är bonusvärden som jakt i viltvårdsområde och den angränsande sjön.

Se även flygfilm över fastigheten.

Försäljningssätt: Prisidé 3 400 000 kr

Försäljningssätt: Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2019-12-05.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad oktober 2014 av Mellanskog, denna är sedan korrigerad utifrån utförda åtgärder samt uppräknad med tillväxt till dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 125,8 ha med ett virkesförråd om 13 808 m³sk varav 8 248 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Östmons Viltvårdsområde som omfattar ca 1 584 ha.

Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt i Östmons jaktlag. Jaktledare är Sven-Olof Henriksson, tel: 070-2951190 .

Småviltjakten bedrivs på hela arealen.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag två nyckelbiotoper samt ett naturvärdesobjekt registrerade. Dessa är belägna i avdelning nr 15 och 17 och är beskrivna som bergbranter och omfattar ca 9 ha. Utöver detta finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade på fastigheten. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 606 250 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter