Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Särvsjön!

Försäljningssätt

Anbud senast mån 2 sep

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand. Om visning önskas vänligen kontakta LRF Konsult på tel 0680-71 41 45.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
126,0 ha
Skogsmark
100,4 ha
Myr/kärr/mosse
24,4 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Vatten
0,5 ha
Virkesförråd
7 472 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN SÄRVSJÖN 3:7

Adress

Särvsjön 3:7 Hede

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen ca 30 km nordväst om Hede, Härjedalen. Fastigheten är naturskönt belägen angränsande både till Fågelbackstjärn samt till Särvan och utgörs av totalt 126 ha, varav 100 ha produktiv skogsmark. Fastighet med både äldre och yngre skog, men med övervägande andel växande skog i åldern 10-40 år jämnt fördelat på tall och gran. Totalt virkesförråd om 7 472 m³ sk, varav 4 665 m³ sk är i huggningsklassen S2. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag som förfogar över ca 1 600 ha.

Skogsfastighet i naturskönt område, som inbjuder till jakt, fiske och rekreation. Fastigheten är utifrån sin areal, virkesförråd och åldersklassfördelning lämplig både som investering/placering för den ”nye” skogsägaren där den äldre skogen bidrar till att hålla ett lämpligt kassaflöde och den yngre skogen bidrar med sin årliga tillväxt. Även såsom tillköp för en befintlig skogsägare som ser ett behov att komplettera befintligt innehav. Särvsjön ligger mellan byarna Nysätern och Messlingen vilka erbjuder mat, boende och rekreationsaktiviteter i olika former, beroende på årstid.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud, LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2019-09-02

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Mellanskog . Skogsbruksplanen har sedan uppräknats och korrigerats utifrån utförda åtgärder tom dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 100,4 ha med ett virkesförråd om 7 472 m3sk varav 4 665 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Jakt

Gällande älgjakten så ingår fastigheten idag i mindre A-licensområde som förfogar över ca 1 600 ha. Fjolårets tilldelning inom området var 2 stora och 1 kalv
Jaktledare är Kent Hansen tel nr 070-3461531

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Ny ägare ansvarar själv för att söka ev medlemskap i bef jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2020-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga registrerade områden med höga naturvärden, forn/kulturminne och eller nyckelbiotoper. (Källa Skogsstyrelsen).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter