Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet nära Strömsund

Försäljningssätt

Anbud senast mån 21 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
84,9 ha
Skogsmark
65,1 ha
Skogsimpediment
19,8 ha
Virkesförråd
10 198 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND STRAND 2:93

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen i Strand ca 1 mil norr om centrala Strömsund.
Areal om ca 84 ha varav 65 ha skog. Virkesförråd om 10 100 m³sk varav 8 600 m³sk är S1 och S2 skog.
Fastigheten består av ett sammanhängande skifte som ligger nära väg.

Jakt i VVO om 6 400 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2019 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 65,1 ha med ett virkesförråd om 10 198 m³sk varav 8 603 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Strands viltvårdsområde med en areal om 6 400 ha.
Tilldelningen under innevarande år är 10 vuxna älgar och fri kalvavskjutning.
Det är ca 25 medlemmar i jaktlaget idag.

Det finns en upplåtelse gällande jakten på fastigheten, denna är uppsagd av säljaren.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen den 1/7 2020.

Naturvärden

Det finns idag inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 160 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter