Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet nordväst om Säter

Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 13 jun, kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,0 ha
Skogsmark
18,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
2 881 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄTER STORHAGA 6:6

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Fin skogsfastighet om ca 18 ha, belägen vid Färjeby fäbodar söder om Gustafs, Säters kommun.
Virkesförråd ca 2 800 m³sk. Stor andel yngre skog. God bonitet.
Ligger inom Gustafs viltvårdsområde. Fiske i fiskevårdsområde.

Hitta hit

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av LRF Konsult AB inför försäljningen, hösten 2018. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 18,6 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2 881 m³sk varav ca 1 068 m³sk är avverkningsbar. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Fastighetens norra gräns tangeras av en fäbodlämning med RAÄ-nummer Gustafs 79:2. Bevakningsobjekt.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Jakt

Fastigheten ligger inom Gustafs VVO, ca 3 100 ha.

Fiske

Fastigheten ligger inom Gustafs fiskevårdsområde. Möjlighet till kräftfiske. För mer information, se länk nedan.
Fastigheten har även del i bysamfälltfiske i Säter Storhaga FS:13.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag: 18,9380 ha
Areal enligt fastighetskarta: 19,08 ha
Areal enligt skogsinventering: 19,0 ha

Vägar

Fastigheten har del i Säter Gruvby GA:1 som förvaltas av Toffelbovägens samfällighetsförening, samt i Borlänge Sörbo GA:2 som förvaltas av Bergvägens samfällighetsförening. Årlig kostnad varierar.

En skogsväg är under nybyggnation. Vägens vändplan är belägen ungefär mitt i skogsskiftet. Återstår kostnad om 44 000 kr för fastighetens andel i nybyggnationen. Bekostas av köparen.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är samtaxerad med en annan fastighet redovisas inga taxeringsvärden.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter